Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering

Geldend van 14-09-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2009, nr. CZ-FBI-2940858, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brief van 8 juni 2009, Kamerstukken II, 2008/09, 31 700, nr. 161);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg voor zover deze wordt geleverd door, of onder verantwoordelijkheid van, personen, die beroeps- of bedrijfsmatige zorg verlenen en zijn ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet, met uitzondering van:

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

De indexatie van het inkomensbestanddeel van de zorg als bedoeld in artikel 1 wordt:

  • a. voor het jaar 2009 vastgesteld op 1,75% en

  • b. voor het jaar 2010 vastgesteld op 0%.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst, te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink