Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 26-08-2011.]

Geldend van 26-08-2009 t/m heden

Besluit van 12 augustus 2009, houdende aanpassing van het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria en enkele andere besluiten terzake van een aantal onderwerpen van diverse aard (Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Justitie van 13 juli 2009, nr. 5609426/09/6;

Gelet op de artikelen 28, tweede lid, 37, vijfde lid,en 42a, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand;

De Raad van State gehoord (advies van 22 juli 2009, nr. W03.09.0257/II);

Gezien het nader rapport van de Minister van Justitie van 30 juli 2009, nr. 5612922/09/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Subsidiebesluit raden voor rechtsbijstand.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.]

Artikel IV

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Verzamelbesluit rechtsbijstand 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de vijfentwintigste augustus 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin