Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009[Regeling vervallen per 09-08-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 08-08-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 28 juli 2009, nr. 5604849/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam van 28 mei 2009 en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland en de Hoofdofficier van Justitie te Amsterdam;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar en de Regeling toetsing geweldbeheersing buitengewone opsporingsambtenaren en bijzondere ambtenaren van politie;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 09-08-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in de besluit verstaan:

De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, aangesteld in de functie van leerplichtambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2 [Vervallen per 09-08-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 09-08-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd.

Artikel 4 [Vervallen per 09-08-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

Artikel 5 [Vervallen per 09-08-2014]

De directeur van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6 [Vervallen per 09-08-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 28 juli 2009, nr. 5604849/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7 [Vervallen per 09-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 [Vervallen per 09-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam 2009.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 juli 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard