Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen

Geldend van 01-10-2010 t/m heden

Wet van 18 juli 2009 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een juiste, betrouwbare en zorgvuldige vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen in de strafrechtsketen te verbeteren en te versterken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Overleveringswet.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Uitleveringswet.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Penitentiaire beginselenwet.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden.]

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.]

Artikel XII

De vingerafdrukken die op grond van artikel 28, tweede lid, van de Penitentiaire beginselenwet, artikel 22, tweede lid, van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en artikel 33, tweede lid, van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, zoals die artikelleden luidden voor de inwerkingtreding van deze wet, zijn verwerkt, worden tevens geacht te zijn verwerkt op grond van artikel 55c van het Wetboek van Strafvordering.

Artikel XIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Tavarnelle, 18 juli 2009

Beatrix

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin