Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verzamelwet SZW-wetgeving 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 28-07-2011.]

Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Wet van 2 juli 2009 tot wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Werkloosheidswet

[Red: Wijzigt de Werkloosheidswet.]

Artikel II. Wijziging van de Ziektewet

[Red: Wijzigt de Ziektewet.]

Artikel III. Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

[Red: Wijzigt de Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen.]

Artikel V. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidsomstandighedenwet.]

Artikel VI. Wijziging van de Arbeidstijdenwet

[Red: Wijzigt de Arbeidstijdenwet.]

Artikel VII. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel VIII. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel IX. Wijziging van de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen.]

Artikel X. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel XI. Wijziging van de Wet arbeid en zorg

[Red: Wijzigt de Wet arbeid en zorg.]

Artikel XII. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel XIII. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

[Red: Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag]

Artikel XIV. Wijziging van de Wet werk en bijstand

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XV. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]

Artikel XVI. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

[Red: Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]

Artikel XVII. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XVIII. Wijziging van de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen

[Red: Wijzigt de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.]

Artikel XIX. Wijziging van de Pensioenwet

[Red: Wijzigt de Pensioenwet.]

Artikel XX. Wijziging van de Wet verplichte beroepspensioenregeling

[Red: Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]

Artikel XXI. Wijziging van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000

[Red: Wijzigt de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.]

Artikel XXII. Wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

[Red: Wijzigt de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding.]

Artikel XXIII. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie

[Red: Wijzigt de Wet op de bedrijfsorganisatie.]

Artikel XXIV. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek

[Red: Wijzigt het Burgerlijk Wetboek Boek 7.]

Artikel XXIVa

Vervallen.

Artikel XXIVb. Wijziging van de Intrekkingswet IWWB

[Red: Wijzigt de Wet werk en bijstand.]

Artikel XXIVc. Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank

[Red: Wijzigt de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank.]

Artikel XXIVd. Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

[Red: Wijzigt de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.]

Artikel XXIVe. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden

[Red: Wijzigt de Wet op de ondernemingsraden.]

Artikel XXIVf. Wijziging van de Algemene bijstandswet

[Red: Wijzigt de Algemene bijstandswet.]

Artikel XXIVg. Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet

[Red: Wijzigt de Algemene Kinderbijslagwet.]

Artikel XXIVh. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet

[Red: Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]

Artikel XXIVi. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet

[Red: Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]

Artikel XXIVj. Wijziging van de Toeslagenwet

[Red: Wijzigt de Toeslagenwet.]

Artikel XXIVk. Wijziging van de Wet werk en inkomen kunstenaars

[Red: Wijzigt de Wet werk en inkomen kunstenaars.]

Artikel XXV. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet SZW-wetgeving 2009.

Artikel XXVI. Inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 2 juli 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin