Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Geldend van 01-01-2014 t/m heden

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruik maken van de polisadministratie

Behoudens het bepaalde in artikel 3, gebruikt UWV voor besluiten over de vaststelling van het dagloon en het maatmanloon de gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie.

Artikel 3. Uitzonderingen

Indien UWV vaststelt dat de gegevens in de polisadministratie niet kunnen worden gebruikt, gebruikt UWV gegevens uit een andere bron.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 9 juni 2009

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van Bestuur