Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Subsidieregeling kinderopvang (subsidiëring 2009)

Geldend van 22-07-2009 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 juli 2009, nr. WJZ/2009/132105 (2693), tot wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in verband met de vaststelling van aanvraagtijdvakken, subsidieplafonds en thema’s voor het jaar 2009

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2, eerste lid, onder d, en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling kinderopvang.]

Artikel II

De Subsidieregeling kinderopvang zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op de financiële afwikkeling van voor bedoeld tijdstip verleende subsidies.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma