Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling tarieven 2009 ex artikel 8 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren[Regeling materieel uitgewerkt per 12-07-2011.][Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 12-07-2009 t/m 31-12-2012

Regeling vaststelling tarieven 2009 ex artikel 8 Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet toezicht trustkantoren.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor dat op 1 januari 2009 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde tarief.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos