Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water[Regeling vervallen per 08-06-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]

Geldend van 11-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water (Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water)

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 2 van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water en mede gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de waarnemend algemeen directeur van SenterNovem van 13 mei 2009 (kenmerk ZJZ0912321);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde lid aan hem verleende machtiging doorverlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2 [Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend om in het kader van de in artikel 1 genoemde regeling namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat beslissingen op bezwaar te nemen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door hem in mandaat is genomen.

 • 2 De algemeen directeur van SenterNovem kan van het in het eerste lid aan hem verleende mandaat ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door dezelfde functionaris is genomen.

 • 3 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens een machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

 • 4 Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt tevens machtiging verleend om namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat verweer te voeren in beroepszaken.

 • 5 De algemeen directeur van SenterNovem kan de in het derde en vierde lid aan hem verleende machtigingen doorverlenen aan onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3 [Vervallen per 08-06-2010]

De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen van SenterNovem oefenen de bij dit besluit verleende bevoegdheden uit met inachtneming van de als bijlage bij dit besluit opgenomen algemene instructie.

Artikel 4 [Vervallen per 08-06-2010]

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid vermeldt aan het slot:

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze’, gevolgd door de functieaanduiding, de naam en de handtekening van de betrokken functionaris van SenterNovem.

Artikel 5 [Vervallen per 08-06-2010]

 • 1 In elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, per adres SenterNovem, afdeling Juridische Zaken, postbus 10073, 8000 GB Zwolle.

 • 2 In elke beslissing op bezwaar die op grond van dit besluit is genomen wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen bij de sector Bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank die op grond van artikel 8:7, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht ter zake bevoegd is.

Artikel 6 [Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7 [Vervallen per 08-06-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging SenterNovem Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Bijlage als bedoeld in artikel 3 [Vervallen per 08-06-2010]

Algemene instructie [Vervallen per 08-06-2010]

 • 1. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen verzenden op verzoek een afschrift van de aanvraag, van het op een aanvraag genomen besluit, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van een op het bezwaarschrift genomen besluit aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Afschriften van de op een beroepsprocedure betrekking hebbende stukken worden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat gezonden.

 • 2. De in artikel 2 bedoelde functionarissen voeren in het kader van een beroepsprocedure overleg met de betrokken ambtelijke diensten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over de in te nemen standpunten.

 • 3. De in artikel 1 bedoelde functionarissen onderzoeken regelmatig ten aanzien van ieder besluit tot subsidieverlening of er omstandigheden zijn op grond waarvan het besluit moet worden ingetrokken of gewijzigd.

 • 4. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen voeren overleg met de ambtenaren van de Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over hun uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water op de wijze zoals is overeengekomen in de Raamovereenkomst Verkeer en Waterstaat – SenterNovem.

 • 5. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen richten hun administratie zodanig in, dat daarin alle van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zijn opgenomen. Zij verschaffen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat desgevraagd alle inlichtingen die betrekking hebben op de uitoefening van de bij dit besluit verleende bevoegdheden.

 • 6. De in de artikelen 1 en 2 bedoelde functionarissen signaleren tijdig problemen die zijn gerezen in het kader van de uitvoering van de Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten kaderrichtlijn water en melden deze tijdig aan het Directoraat-Generaal Water van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.