Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Adviesraad nationaal expertisecentrum warmte[Regeling vervallen per 01-01-2012.]

Geldend van 09-07-2009 t/m 31-12-2011

Instellingsbesluit Adviesraad nationaal expertisecentrum warmte

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. adviesraad: de Adviesraad nationaal expertisecentrum warmte;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een Adviesraad nationaal expertisecentrum warmte.

 • 2 De adviesraad heeft tot taak de minister te adviseren of de activiteiten van het Nationaal Expertisecentrum Warmte op doelmatige wijze bijdragen aan de doelstellingen van het werkprogramma Schoon en Zuinig, zoals dat is opgenomen in de bijlage behorende bij Kamerstukken II 2007/08, 31209, nr. 1.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De adviesraad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste twaalf andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 De adviesraad bepaalt haar eigen werkwijze.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de adviesraad.

 • 3 De minister kan een waarnemer aanwijzen, die het recht heeft de vergaderingen van de adviesraad bij te wonen.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviesraad geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviesraad bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 5 De adviesraad verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 6 Op verzoek van de minister, maar in ieder geval op 31 december 2011, overlegt de adviesraad een evaluatieverslag aan de minister, waarin zij aandacht besteedt aan de doelmatigheid van haar taakvervulling. Het evaluatieverslag wordt openbaar gemaakt.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2012]

Ter gelegenheid van de instelling van de adviesraad worden te rekenen vanaf 1 maart 2009 tot en met 31 december 2011 als leden van de adviesraad benoemd:

 • a. de heer ir. H.A. Droog, te Eindhoven, tevens voorzitter;

 • b. de heer ing. T.P. Bokhoven, te Gouda;

 • c. mevrouw ir. S. Bollwerk, te Bunnink;

 • d. de heer ir. J.J. Buitenhuis, te Bodegraven;

 • e. mevrouw ir. M.C.J.M. van Gastel, te Utrecht;

 • f. de heer ing. P. Hameetman, te Breda;

 • g. de heer ing. J.A.M. Harbers, te Son en Breugel;

 • h. de heer drs. R.M. Kemmeren, te Duivendrecht;

 • i. de heer ir. G. de Man, te Gouda;

 • j. mevrouw drs. L.J. Merkx, te Delft;

 • k. mevrouw drs. D.A.M. Putman-Devilee, te Noordwijk;

 • l. de heer ir. J. Quist, te Noordwijk;

 • m. de heer ir. J.W. van Vliet te Den Haag.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2012]

Aan de voorzitter van de adviesraad wordt een vaste vergoeding per maand toegekend, waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,05.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviesraad nationaal expertisecentrum warmte.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven