Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Wet van 1 juli 2009, houdende Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele fiscale stimuleringsmaatregelen te treffen ter uitwerking van het aanvullend beleidsakkoord Werken aan toekomst en voorts enkele wijzigingen, bijstellingen en technische reparaties aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel II [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Comptabiliteitswet 2001.]

Artikel VIII

Artikel 81a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2009 op de bedragen, genoemd in de artikelen 23 en 25 van die wet.

Artikel IX

Artikel XXVII van het Belastingplan 2008 vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2008 op de bedragen, genoemd in de artikelen XV, XVI en XVII van het Belastingplan 2008.

Artikel X

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XI

[Red: Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]

Artikel XII

[Red: Wijzigt Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XIII

[Red: Wijzigt Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel XIV

[Red: Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]

Artikel XV

Artikel XVI

[Red: Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]

Artikel XVII

  • 2 In afwijking van het eerste lid treden de artikelen I en II in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij dat koninklijk besluit kan worden bepaald dat van het in artikel I, onderdeel C, opgenomen artikel 57a van de Invorderingswet 1990 de eerste en tweede volzin van het tweede lid op een eerder tijdstip in werking treden en het zevende lid op een later tijdstip in werking treedt.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel X in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarbij kan worden bepaald dat dit artikel terugwerkt tot en met een eerder tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 1 juli 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën

,

J. C. de Jager

Uitgegeven de eerste juli 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin