Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (nieuwe versie softwareprogramma)

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 juni 2009, nr. RB\2009039851, houdende wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen tot het vaststellen van een nieuwe versie van het softwareprogramma en de bijbehorende handleiding voor de berekening van risico’s

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 4, zesde lid, 5, vierde lid, 14, tweede lid, 15, eerste lid, 16, 17 vierde lid, en 18, vierde lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling externe veiligheid inrichtingen.]

Artikel II

Met betrekking tot:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 juni 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer