Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

Geldend van 01-07-2018 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009, nr. BJZ2009038757, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Regeling basisregistraties adressen en gebouwen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 9, tweede lid, 14, tweede lid, en 17, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

Hoofdstuk 2. Inrichting van de basisregistratie

Artikel 2

Bij de administratieve inrichting van de basisregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de processen ter uitvoering van de verplichtingen die bij of krachtens de wet op hen rusten op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze worden vormgegeven.

Artikel 3

Bij de technische inrichting van de basisregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat:

  • a. voor het houden van de basisregistratie een uitwijkconfiguratie beschikbaar is, en

  • b. van de in de basisregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up wordt gemaakt.

Hoofdstuk 3. Systeembeschrijving

Artikel 4

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, is vervat in de bijlagen I en II bij deze regeling.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Voor zover in de bijlagen I en II bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst) (PbEU 2015, L 241), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistratie adressen en gebouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 8 juni 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I. bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

Bijlage 260282.png
Bijlage 260283.png
Bijlage 260284.png
Bijlage 260285.png
Bijlage 260286.png
Bijlage 260287.png
Bijlage 260288.png
Bijlage 260289.png
Bijlage 260290.png
Bijlage 260291.png
Bijlage 260292.png
Bijlage 260293.png
Bijlage 260294.png
Bijlage 260295.png
Bijlage 260296.png
Bijlage 260297.png
Bijlage 260298.png
Bijlage 260299.png
Bijlage 260300.png
Bijlage 260301.png
Bijlage 260302.png
Bijlage 260303.png
Bijlage 260304.png
Bijlage 260305.png
Bijlage 260306.png
Bijlage 260307.png
Bijlage 260308.png
Bijlage 260309.png
Bijlage 260310.png
Bijlage 260311.png
Bijlage 260312.png
Bijlage 260313.png
Bijlage 260314.png
Bijlage 260315.png
Bijlage 260317.png
Bijlage 260318.png
Bijlage 260319.png
Bijlage 260320.png
Bijlage 260321.png
Bijlage 260322.png
Bijlage 260323.png
Bijlage 260324.png
Bijlage 260325.png
Bijlage 260326.png
Bijlage 260327.png
Bijlage 260328.png
Bijlage 260329.png
Bijlage 260330.png
Bijlage 260331.png
Bijlage 260332.png
Bijlage 260333.png
Bijlage 260334.png
Bijlage 260335.png
Bijlage 260336.png
Bijlage 260337.png
Bijlage 260338.png
Bijlage 260339.png
Bijlage 260340.png
Bijlage 260341.png
Bijlage 260342.png
Bijlage 260343.png
Bijlage 260344.png
Bijlage 260345.png
Bijlage 260346.png
Bijlage 260347.png
Bijlage 260348.png
Bijlage 260349.png
Bijlage 260350.png
Bijlage 260351.png
Bijlage 260352.png
Bijlage 260353.png
Bijlage 260354.png
Bijlage 260355.png
Bijlage 260356.png
Bijlage 260357.png
Bijlage 260358.png
Bijlage 260359.png
Bijlage 260360.png
Bijlage 260361.png
Bijlage 260362.png
Bijlage 260363.png
Bijlage 260364.png
Bijlage 260365.png
Bijlage 260366.png
Bijlage 260367.png
Bijlage 260368.png
Bijlage 260369.png
Bijlage 260370.png
Bijlage 260371.png
Bijlage 260372.png
Bijlage 260373.png
Bijlage 260374.png
Bijlage 260375.png
Bijlage 260376.png
Bijlage 260377.png
Bijlage 260378.png
Bijlage 260379.png
Bijlage 260380.png
Bijlage 260381.png
Bijlage 260382.png
Bijlage 260383.png
Bijlage 260384.png
Bijlage 260385.png
Bijlage 260386.png
Bijlage 260387.png
Bijlage 260388.png
Bijlage 260389.png
Bijlage 260390.png
Bijlage 260391.png
Bijlage 260392.png
Bijlage 260393.png
Bijlage 260394.png
Bijlage 260395.png
Bijlage 260396.png
Bijlage 260397.png
Bijlage 260398.png
Bijlage 260399.png
Bijlage 260400.png
Bijlage 260401.png
Bijlage 260402.png
Bijlage 260403.png
Bijlage 260404.png
Bijlage 260405.png
Bijlage 260406.png
Bijlage 260407.png
Bijlage 260408.png
Bijlage 260409.png
Bijlage 260410.png
Bijlage 260411.png
Bijlage 260412.png
Bijlage 260413.png
Bijlage 260414.png
Bijlage 260415.png
Bijlage 260416.png
Bijlage 260417.png
Bijlage 260418.png
Bijlage 260419.png
Bijlage 260420.png
Bijlage 260421.png
Bijlage 260422.png
Bijlage 260423.png
Bijlage 260424.png
Bijlage 260425.png
Bijlage 260426.png
Bijlage 260427.png
Bijlage 260428.png
Bijlage 260429.png
Bijlage 260430.png
Bijlage 260431.png
Bijlage 260432.png
Bijlage 260433.png
Bijlage 260434.png
Bijlage 260435.png
Bijlage 260436.png
Bijlage 260437.png
Bijlage 260438.png
Bijlage 260439.png
Bijlage 260440.png
Bijlage 260441.png
Bijlage 260442.png
Bijlage 260443.png
Bijlage 260444.png
Bijlage 260445.png
Bijlage 260446.png
Bijlage 260447.png
Bijlage 260448.png
Bijlage 260449.png
Bijlage 260450.png
Bijlage 260451.png
Bijlage 260452.png
Bijlage 260453.png
Bijlage 260454.png
Bijlage 260455.png
Bijlage 260456.png
Bijlage 260457.png
Bijlage 260458.png
Bijlage 260459.png
Bijlage 260460.png
Bijlage 260461.png
Bijlage 260462.png
Bijlage 260463.png
Bijlage 260464.png
Bijlage 260465.png

Bijlage II. bij de Regeling basisregistratie adressen en gebouwen

Bijlage 260466.png
Bijlage 260467.png
Bijlage 260468.png
Bijlage 260469.png
Bijlage 260470.png
Bijlage 260471.png
Bijlage 260472.png
Bijlage 260473.png
Bijlage 260474.png
Bijlage 260475.png
Bijlage 260476.png
Bijlage 260477.png
Bijlage 260478.png
Bijlage 260479.png
Bijlage 260480.png
Bijlage 260481.png
Bijlage 260482.png
Bijlage 260483.png
Bijlage 260484.png
Bijlage 260485.png
Bijlage 260486.png
Bijlage 260487.png