Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling basisregistraties adressen en gebouwen

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 juni 2009, nr. BJZ2009038757, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Regeling basisregistraties adressen en gebouwen)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 9, tweede lid, 14, tweede lid, en 17, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Hoofdstuk 2. Inrichting van de registers en de registraties

Artikel 2

Bij de administratieve inrichting van het adressenregister en het gebouwenregister respectievelijk de adressenregistratie en de gebouwenregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat de processen ter uitvoering van de verplichtingen die bij of krachtens de wet op hen rusten op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze worden vormgegeven.

Artikel 3

Bij de technische inrichting van de adressenregistratie en de gebouwenregistratie dragen burgemeester en wethouders er zorg voor dat:

  • a. voor het houden van de adressenregistratie en de gebouwenregistratie een uitwijkconfiguratie beschikbaar is, en

  • b. van de in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up wordt gemaakt.

Hoofdstuk 3. Systeembeschrijving

Artikel 4

De systeembeschrijving, bedoeld in artikel 17, tweede lid, van de wet, is vervat in de bijlagen I en II bij deze regeling.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Voor zover in de bijlagen I en II bij deze regeling ten aanzien van producten technische voorschriften zijn gesteld als bedoeld in de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), worden met die producten gelijkgesteld producten die rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel rechtmatig zijn vervaardigd of in de handel zijn gebracht in een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die voldoen aan eisen die een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met die technische voorschriften wordt nagestreefd.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling basisregistraties adressen en gebouwen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen I en II, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en op internet worden geplaatst op www.vrom.nl.

Den Haag, 8 juni 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Bijlage I

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag en is gepubliceerd op www.vrom.nl.]

Bijlage II

[Red: Ligt ter inzage bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te Den Haag en is gepubliceerd op www.vrom.nl.]