Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961

Geldend van 14-06-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 3 juni 2009, nr. DDI/ST/reg. 020/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari:

66

2029

69

2022

70

2026

84

2035

85

2033

108

2031

121

2019

122

2021

123

2030

125

2026

126

2017

128

2019

129

2034

134

2024

136

2030

137

2024

138

2023

144

2024

147

2024

208

2028

211

2028

212–214

2030

215

2028

216–218

2029

219–221

2030

222

2031

299

2027

300

2028

301

2014

456–8980

2025

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 1, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Hoge Commissariaat in Indonesië te Jakarta van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1949–1961’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

plv. directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

M.H.D. Rauner

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Naam en voorletters: .....

Bezoekersnummer: .....

Adres: .....

Postcode en woonplaats: .....

bezig met een onderzoek naar: .....

vraagt hierbij toestemming tot het raadplegen van het archief: .....

   
 

Nummer Toegang: .....

De gegevens uit dit archief zullen eventueel worden vastgelegd in een scriptie/dissertatie/artikel in een (wetenschappelijk) periodiek/boek.

Het onderzoek vindt plaats aan (instelling): .....

onder leiding van: .....

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij

  • 1. de uit bovengenoemde bescheiden verkregen gegevens slechts voor bovengenoemd doel zal aanwenden en niets zal publiceren of op andere wijze openbaar maken waardoor het recht van een ieder op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer geschonden wordt of bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke of rechtspersonen, dan wel derden, onevenredig bevoordeeld of benadeeld kunnen worden;

  • 2. met het oog op deze bescherming van nog levende personen niet tot publicatie van gegevens uit dit archief zal overgaan dan na schriftelijke toestemming van de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde, aan wie daartoe de te publiceren passages vooraf dienen te worden voorgelegd;

  • 3. de overige gegevens uit dit archief die hem/haar ter kennis zullen komen en waarover geen toestemming tot publicatie is verkregen slechts voor eigen studie zal gebruiken en deze niet aan derden zal mededelen.

Indien de directeur Nationaal Archief of diens gemachtigde afwijzend beschikt op een verzoek tot raadpleging of een verzoek tot publicatie van gegevens uit dit archief, zullen de motieven die tot deze afwijzing hebben geleid, aangegeven worden.

De geldigheidsduur van de toestemming bedraagt twaalf maanden. Indien het beoogde doel na afloop van deze periode niet is verwezenlijkt, kan een verzoek tot verlenging worden ingediend.

   

Handtekening aanvrager,

Gezien en akkoord:

 

de directeur Nationaal Archief,

 

voor deze,

   

Datum:.....

Datum: .....

Plaats:

Plaats: