Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Cusumsysteem Erkenninghouder APK[Regeling vervallen per 01-04-2017.]

Geldend van 19-07-2014 t/m 31-03-2017

Cusumsysteem Erkenninghouder APK

De Directie van de Dienst Wegverkeer,

Gelet op artikel 37, van de Regeling Erkenning en keuringsbevoegdheid APK;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-04-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-04-2017]

Het cusumsysteem Erkenninghouder APK wordt toegepast bij herkeuringen ten behoeve van het meten van de kwaliteit bij het toepassen van de keuringseisen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 Gradaties worden ingedeeld in:

  • a. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloed, die 1 strafpunt oplevert;

  • b. gradatie 2: een geringe milieu misser die 1,5 strafpunt oplevert;

  • c. gradatie 3: een geringe misser die 1,5 strafpunt oplevert.

  • d. gradatie 4: een ernstige misser die 3 strafpunten oplevert;

  • e. gradatie 5: een kritieke misser waarbij sprake is van een apert onveilig voertuig die 3 strafpunten oplevert;

 • 2 De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van de formule: totaal aantal strafpunten per herkeuring minus het bonuspunt van 0,4 punt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-04-2017]

 • 1 De erkenninghouder wordt geplaatst in:

  • a. de normale klasse (N):

   • 1°. na het verlenen van de erkenning en na een tijdelijke intrekking van de erkenning, waarbij de startwaarde 4,5 is;

   • 2°. indien de cusumstand na de laatste 5 herkeuringen in de P-klasse kleiner is dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de P-klasse is;

   • 3°. indien de cusumstand in de C-klasse groter of gelijk is aan 4,5 doch kleiner dan 7,5, waarbij de startwaarde de laatste cusumstand in de C-klasse is;

  • b. de compensatie klasse (C) indien de cusumstand in de N-klasse kleiner of gelijk is aan 0, waarbij de startwaarde 0 is en waarna de cusumstand niet kleiner wordt dan 0;

  • c. de penalty klasse (P), waarbij de startwaarde 4,5 is indien:

   • 1°. de cusumstand 7,5 of hoger is;

   • 2°. één afzonderlijke cusumbijdrage groter is dan 5;

   • 3°. de som van de cusumbijdragen van de laatste 5 herkeuringen groter is dan 5.

 • 2 De kans op herkeuringen in genoemde klassen wordt bepaald door de verhouding N : C : P = 2 : 1 : 6.

 • 3 Plaatsing in de C-klasse geeft aanleiding tot verminderd toezicht en plaatsing in de P-klasse tot verscherpt toezicht.

Artikel 5 [Vervallen per 01-04-2017]

Een procedure tot intrekking van de erkenning wordt begonnen indien:

 • a. in de P-klasse de volgende cusumstand wordt bereikt of overschreden:

  • 1°. na de eerste herkeuring 9,1;

  • 2°. na de tweede herkeuring 8,7;

  • 3°. na de derde herkeuring 8,3;

  • 4°. na de vierde herkeuring 7,9;

  • 5°. na de vijfde herkeuring 7,5;

 • b. een misser van gradatie 5 wordt geconstateerd;

 • c. één afzonderlijke cusumbijdrage 9,6 of hoger is;

 • d. in een periode van 12 maanden driemaal plaatsing in de P-klasse heeft plaatsgevonden.

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-2017]

De Bekendmaking cusumsysteem erkenninghouders APK 2007 van 18 oktober 2006, Stcrt 2006, nr. 203 wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-04-2017]

De voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling bestaande cusumstanden blijven in stand.

Artikel 8 [Vervallen per 01-04-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.

Artikel 9 [Vervallen per 01-04-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Cusumsysteem Erkenninghouder APK.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Directie van de Dienst Wegverkeer

,

Algemeen Directeur

,

J.G. Hakkenberg