Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009[Regeling vervallen per 03-06-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 02-06-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 3 juni 2009, nr. 5557979/Justis/08, houdende aanwijzing van tunnelwachters bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam tot buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1 [Vervallen per 03-06-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt verstaan:

De persoon, werkzaam bij de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam aangesteld in de functie van tunnelwachter.

Artikel 2 [Vervallen per 03-06-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3 [Vervallen per 03-06-2014]

 • 1 De Minister van Justitie is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 4 [Vervallen per 03-06-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket te Amsterdam.

Artikel 5 [Vervallen per 03-06-2014]

 • 1 Het Hoofd van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van het voorafgaande jaar werkzaam was binnen de dienst

  • b. De door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. De stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Het in het eerste lid van dit artikel genoemde verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 4 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, team BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 5a [Vervallen per 03-06-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 3 juni 2009, nr. 5557979/Justis/08, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 6 [Vervallen per 03-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 3 juni 2014.

Artikel 7 [Vervallen per 03-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Buitengewoon opsporingsambtenaar van de Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 juni 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard