Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009[Regeling vervallen per 05-06-2014.]

Geldend van 01-01-2013 t/m 04-06-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 19 mei 2009, nr. 5586913/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Delft tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de gemeente Delft en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en de Hoofdofficier van Justitie te ’s-Gravenhage;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 05-06-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in dit besluit verstaan:

De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Delft, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2 [Vervallen per 05-06-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, voor de gemeentelijk opsporingsambtenaar, geldt voor het grondgebied van de gemeente Delft.

Artikel 3 [Vervallen per 05-06-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 4 [Vervallen per 05-06-2014]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag.

Artikel 5 [Vervallen per 05-06-2014]

  • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de afdeling Handhaving en Toezicht van de gemeente Delft brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6 [Vervallen per 05-06-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7 [Vervallen per 05-06-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Delft 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 mei 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard