Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging kosten eerste en tweede onderzoek naar geschiktheid)

Geldend van 30-05-2009 t/m heden

Wijzigingsregeling Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (verhoging kosten eerste en tweede onderzoek naar geschiktheid)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 131, eerste lid, en 134, derde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid.]

Artikel II

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings