Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud

Geldend van 01-04-2018 t/m heden

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 29 april 2009, nr. BJZ2009024680, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling van de maximale inkomensgrenzen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, zoals die luidde op 31 december 2006, van de maximale vermogensgrenzen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, van die wet, van de minimaal vereiste inkomens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van die wet, van de bedragen, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet, van het percentage van de normrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van die wet, van het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van die wet, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 28, van die wet, van de minimum-normlast, bedoeld in artikel 29, eerste lid, formule, van die wet, en van het bedrag, bedoeld in artikel 31, eerste lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Inkomensgerelateerde parameters

Artikel 2

De maximale inkomensgrenzen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, zijn voor het tijdvak van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 22.750;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 30.525;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 20.525, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 26.975.

Artikel 3

De maximale vermogensgrenzen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen a, c respectievelijk d, van de wet, zijn voor het tijdvak van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018:

 • a. € 24.700 voor een eenpersoonshuishouden als de eigenaar-bewoner op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet jonger is dan 65 jaar;

 • b. € 42.225 voor een eenpersoonshuishouden als de eigenaar-bewoner op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet 65 jaar of ouder is, of een eenpersoonsouderenhuishouden, en

 • c. € 58.475 voor een tweepersoonshuishouden als de eigenaar-bewoner of degene die tot diens huishouden behoort op de laatste dag van het eerste bijdragejaar van een driejaarstijdvak in de zin van de wet 65 jaar of ouder is, of een tweepersoonsouderenhuishouden.

Artikel 4

De minimaal vereiste inkomens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de wet, zijn voor het tijdvak van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 14.425;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 18.300;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 15.750, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 20.200.

Artikel 5

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de wet, is voor het tijdvak van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 voor:

 • a. een eenpersoonshuishouden: € 14.425;

 • b. een tweepersoonshuishouden: € 18.300;

 • c. een eenpersoonsouderenhuishouden: € 15.750, en

 • d. een tweepersoonsouderenhuishouden: € 20.200.

Artikel 6

De minimum-normlast, bedoeld in artikel 29, eerste lid, formule, van de wet, is voor het tijdvak van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018: € 136,18.

§ 3. Overige parameters

Artikel 7

Artikel 8

Het percentage van de normrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet, bedraagt, voor zover de datum van de acceptatie van de offerte, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de wet, is gelegen in het tijdvak van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018: 2,6.

Artikel 9

Het normbedrag voor de per maand te betalen spaarpremie, bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de wet, bedraagt, voor zover de peildatum in de zin van de wet is gelegen in het tijdvak van 1 april 2018 tot en met 30 juni 2018: € 91,04.

Artikel 10

Het bedrag, genoemd in artikel 31, eerste lid, van de wet, is tot en met 30 juni 2018: € 204,60.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 11 [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 12 [Vervallen per 01-07-2016]

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling koopsubsidiegrenzen Wet BEW oud.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2009

De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E.E. van der Laan