Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017[Regeling vervallen per 01-01-2018.]

Geldend van 01-07-2017 t/m 31-12-2017

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 mei 2009, nr. DL/B/110284, houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan leraren met een onderwijsbevoegdheid om substantiële scholing te bevorderen en het verstrekken van subsidie ten behoeve van zij-instromers in het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en de educatie om hun onderwijsbevoegdheid te behalen (Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009–2011)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 2, eerste lid, jo artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2018]

§ 1. Inleidende bepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Subsidieaanvraag [Vervallen per 02-03-2012]

Hoofdstuk 2. Lerarenbeurs voor scholing [Vervallen per 01-04-2017]

§ 1. Inleidende bepalingen [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 4. Eisen aan de leraar [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 4a. Afwijking voorwaarden in geval van deelname aan VierSlagLeren [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 5. Subsidieplafond lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 6. Subsidiebedrag voor studiekosten [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 7. Subsidiebedrag voor studieverlof [Vervallen per 01-04-2017]

§ 2. Subsidieaanvraag lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 8. Vereisten subsidieaanvraag lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 9. Termijn indiening aanvraag [Vervallen per 01-04-2017]

§ 3. Subsidieverlening lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 10. Criteria verdeling lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 11. Weigeringsgronden [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 12. Termijn beslissing [Vervallen per 01-04-2017]

§ 4. Verplichtingen subsidieontvanger lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 13. Subsidieverplichting leraar [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 14. Subsidieverplichting bevoegd gezag [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 15. Informatieplicht [Vervallen per 01-04-2017]

§ 5. Betaling subsidie lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 16. Betaling van de subsidie lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

§ 6. Vaststelling subsidie lerarenbeurs [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 17. Vaststelling van de subsidie voor studiekosten [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 18. Terugvordering van de subsidie voor studiekosten [Vervallen per 01-04-2017]

Artikel 19. Terugvordering van de subsidie voor studieverlof [Vervallen per 01-04-2017]

Hoofdstuk 2a. Subsidie opleiding bewegingsonderwijs [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 19a. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Aanvullend op de begripsbepalingen van artikel 1 wordt in dit hoofdstuk verstaan onder:

 • a. Leraar bewegingsonderwijs: leraar die een van de volgende aantekeningen heeft behaald en/of opleidingen heeft afgerond:

  • 1. Akte J, oude structuur lerarenopleiding bewegingsonderwijs;

  • 2. Aantekening J;

  • 3. KLOS (de voormalige kleuterleidsteropleiding);

  • 4. Pabo, gestart voor 1 september 2000 en afgestudeerd voor 2005;

  • 5. Pabo, gestart na 1 september 2000 en in het bezit van de Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs via de Pabo;

  • 6. Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO).

 • b. Post-initiële leergang bewegingsonderwijs: een door het CPION geaccrediteerde post-initiële leergang bewegingsonderwijs aan een onderwijsinstelling.

Artikel 19b. Reikwijdte [Vervallen per 01-01-2018]

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op leraren in het primair onderwijs met een onderwijsbevoegdheid die een post-initiële leergang bewegingsonderwijs volgen.

Artikel 19c. Te subsidiëren activiteiten [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De subsidie kan worden verstrekt aan een leraar voor het volgen van een post-initiële leergang bewegingsonderwijs.

 • 2 De subsidie wordt verstrekt voor één studie.

Artikel 19d. Eisen aan de leraar [Vervallen per 01-01-2018]

De subsidie voor studiekosten wordt uitsluitend verstrekt aan de leraar, die

 • a. Bij aanvang van het studiejaar waarvoor de subsidie bestemd is voldoet aan de onder artikel 1, onderdeel h, genoemde bevoegdheidseisen, of

 • b. Op het moment van de subsidieaanvraag of in de twaalf kalendermaanden daaraan voorafgaand in dienst is of was bij een bevoegd gezag dan wel bij een andere werkgever, en werkt of heeft gewerkt bij een of meer bekostigde onderwijsinstellingen.

Artikel 19e. Subsidieplafond [Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een bedrag van € 3,15 miljoen per jaar beschikbaar.

Artikel 19f. Subsidiebedrag voor studiekosten [Vervallen per 01-01-2018]

De subsidie voor studiekosten bedraagt de som van een vergoeding voor:

 • 1. de werkelijk gemaakte kosten voor collegegeld tot een maximum van € 3.500;

 • 2. de kosten van studiemiddelen van 10% van het verschuldigde collegegeld tot ten hoogste € 350;

 • 3. reiskosten van 10% van het verschuldigde collegegeld tot ten hoogste € 350.

Artikel 19g. Vereisten subsidieaanvraag Lerarenbeurs bewegingsonderwijs [Vervallen per 01-01-2018]

De aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 19c, geschiedt overeenkomstig het aanvraagformulier, dat via de website van DUO beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 19h. Termijn indiening aanvraag [Vervallen per 01-01-2018]

Aanvragen voor subsidie kunnen het gehele jaar door worden ingediend, doch minimaal twee maanden voor de datum waarop de post-initiële leergang bewegingsonderwijs waarvoor de aanvraag wordt gedaan aanvangt.

Artikel 19i. Weigeringsgronden [Vervallen per 01-01-2018]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd indien de subsidieaanvrager uit andere hoofde een tegemoetkoming in de studiekosten heeft ontvangen voor het volgen van de opleiding.

Artikel 19j. Termijn beslissing [Vervallen per 01-01-2018]

De minister beslist binnen 8 weken na ontvangst van de volledig ingevulde aanvraag, bedoeld in artikel 19h.

Artikel 19k. Wijze van verdeling beschikbare middelen [Vervallen per 01-01-2018]

De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 19l. Subsidieverplichting leraar [Vervallen per 01-01-2018]

Aan de subsidieontvanger wordt de volgende verplichtingen opgelegd:

 • 1. De subsidieontvanger behaalt in de daarvoor staande studieperiode aangevuld met een uitloop van een half jaar zijn/haar certificaat.

 • 2. De subsidieontvanger zendt aan DUO vóór het eind van het kalenderjaar waarin de opleiding met goed gevolg is afgerond een kopie van zijn/haar certificaat.

Artikel 19m. Toepassing andere artikelen [Vervallen per 01-01-2018]

De artikelen 12, 16, 18 en 19 van de Subsidieregeling lerarenbeurs zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19n. Terugvordering van de subsidie voor studiekosten [Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De minister kan de subsidie voor studiekosten terugvorderen indien de leraar niet aan zijn subsidieverplichtingen heeft voldaan.

 • 2 De minister kan op aanvraag van de leraar een betalingsregeling treffen voor het terugbetalen van de subsidie voor studiekosten die voorziet in betaling van het totale bedrag binnen 24 maanden. Het minimumbedrag dat maandelijks wordt afgelost, bedraagt € 100.

Hoofdstuk 2b. Subsidie voor het aantrekken van studenten in het lerarenberoep [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 19o. Reikwijdte [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19p. Te subsidiëren activiteiten [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19q. Criteria voor subsidieverstrekking [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19r. Subsidieplafond [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19s. Subsidiebedrag [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19t. Vereisten subsidieaanvraag [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19u. Termijn indiening aanvraag [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19v. Weigeringsgronden [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19w. Termijn beslissing [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19x. Wijze van verdeling beschikbare middelen [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19y. Subsidieverplichting [Vervallen per 06-09-2016]

Artikel 19z. Toepassing artikelen hoofdstuk 2 [Vervallen per 06-09-2016]

Hoofdstuk 3. Zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 20. Te subsidiëren activiteiten [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 21. Subsidieplafond zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 22. Subsidiebedrag zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 23. Vereisten subsidieaanvraag zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 24. Termijn indiening subsidieaanvraag zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 25. Criteria verdeling subsidie zij-instroom [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 26. Termijn beslissing [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 27. Verplichting subsidieontvanger [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 28. Betaling [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 29. Niet behalen onderwijsbevoegdheid [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 30. Besteding niet aangewende deel [Vervallen per 14-04-2017]

Artikel 31. Verantwoording en controle [Vervallen per 14-04-2017]

Hoofdstuk 4. Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing [Vervallen per 15-08-2015]

Artikel 32. Wijziging Tijdelijke regeling lerarenbeurs voor scholing [Vervallen per 15-08-2015]

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 33. Hardheidsclausule [Vervallen per 01-01-2018]

De minister kan voor bepaalde gevallen de regeling buiten toepassing verklaren of daarvan afwijken voor zover deze toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 34. Mandaatverlening [Vervallen per 01-01-2010]

Artikel 35. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 36. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling lerarenbeurs voor scholing, zij-instroom en bewegingsonderwijs 2009–2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk

Bijlage 1 [Vervallen per 15-08-2015]

Bijlage 2 [Vervallen per 15-08-2015]