Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire WGA-premieverhaal naar 0,0%

Geldend van 01-05-2009 t/m heden

Circulaire WGA-premieverhaal naar 0,0%

Met deze circulaire wordt het premiepercentage voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) vanaf 1 mei 2009 op nihil gesteld.

Een werkgever mag op grond van de Wet financiering sociale verzekeringen zijn lasten voor de uitvoering van WGA voor maximaal de helft verhalen op zijn werknemer. Hoewel deze lasten per werkgever binnen de sector Rijk verschillen is bij de introductie van de premie WGA afgesproken om voor het verhaal op de rijksambtenaar van één premiepercentage uit te gaan. Dat percentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de gegevens van de werkgever in de sector Rijk met de laagste WGA lasten. In december 2008 werd het premiepercentage voor het jaar 2009 aldus vastgesteld op 0,05%. Thans blijkt echter, dat de laagste WGA lasten binnen de sector op een ander niveau liggen, zodat het premiepercentage vanaf 1 mei 2009 voor de resterende maanden van 2009 op nihil kan worden gesteld. Bij de salarisberekeningen vanaf de maand mei aanstaande, houdt P-Direkt met deze wijziging rekening.

Ik verzoek u om de bij uw organisatie werkzame ambtenaren via een bericht op uw intranetsite van de inhoud van de premiewijziging op de hoogte te stellen. Op Rijksweb Personeel zal een nieuwsbericht geplaatst worden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

J.J.M. Uijlenbroek