Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling naturalisatietoets Nederland (datum toets en vrijstelling)

Geldend van 01-08-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 27 april 2009, nr. DDS 15597419, tot wijziging van de Regeling naturalisatietoets Nederland

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 6 van het Besluit naturalisatietoets;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling naturalisatietoets Nederland.]

Artikel II

Deze regeling is van toepassing op verzoeken tot verlening van het Nederlanderschap die na het tijdstip van inwerkingtreding zijn ingediend.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 27 april 2009

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin