Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied verloskundige 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2014.]

Geldend van 24-04-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 april 2009, nr. MEVA/BO-2911171, houdende aanwijzing van apparatuur, geneesmiddelen en middelen behorende tot het deskundigheidsgebied van de verloskundige (Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied verloskundige 2008)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder ‘besluit’: het Besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied verloskundige 2008.

Artikel 2

Als apparatuur, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van het besluit worden aangewezen het speculum en de vaginale transducer.

Artikel 3

Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b, van het besluit worden aangewezen: ijzerpreparaten, oxytocine, moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen, anti-D-rhesus immunoglobuline, hepatitus B immunoglobuline, hepatitus B vaccin, vitamine K alsmede medicinale zuurstof.

Artikel 4

Als middelen, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel c, van het besluit worden aangewezen lokale anesthetica, voor zover zij geen epinefrine bevatten.

Artikel 5

Als geneesmiddelen, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel o, van het besluit worden aangewezen: plasma of plasmavervangende middelen, oxytocine alsmede moederkoornalkaloïden en hiervan afgeleide verbindingen.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2008.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling nadere uitwerking deskundigheidsgebied verloskundige 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink