Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie [...] Zaken 2006 (Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009)[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 23-04-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 1 april 2009, nr. DPV/AM-137/09, tot vaststelling van beleidsregels en een plafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Beleidsregels en subsidieplafond Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

Subsidieverlening op grond van artikel 2.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009 vindt plaats overeenkomstig het in de Notitie Internationale Ontwikkeling en Migratie1 uiteengezette beleid.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

Voor subsidieverlening in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009 geldt voor de periode van 1 mei 2009 tot en met 31 december 2009 een subsidieplafond van € 2.000.000,–.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2010]

Aanvragen voor een subsidie in het kader van het Migratie en Ontwikkelingsprogramma 2009 die minder bedragen dan € 100.000,– komen niet voor toekenning in aanmerking.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

waarnemend directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

J.C. Henneman

  • ^ [1]

    Kamerstukken II 2007/08, 30 573, nr. 11.