Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2014.]

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van 3 april 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 maart 2009, VGP/VV 2917126, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2008/100/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 2008 (PbEU L 285) tot wijziging van richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities, alsmede op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2009, no. W13.09.0077/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 maart 2009, VGP/VV 2921471, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen.]

Artikel II

Eet- en drinkwaren ten aanzien waarvan voedingswaarde-etikettering plaatsvindt met inachtneming van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen zoals dat luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit, mogen verhandeld worden tot 31 oktober 2012.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 april 2009

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de eenentwintigste april 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin