Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Machtigingsbesluit Commissie AOM

Geldend van 22-03-2009 t/m heden

Besluit van 12 maart 2009 van de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad, houdende machtiging aan de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (Machtigingsbesluit Commissie AOM)

De Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 5, derde lid, van het Algemeen machtigingsbesluit SER;

Besluit:

§ 1. Machtiging

Artikel 1

De Subcommissie Ontheffingen Structuurwet is gemachtigd namens de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap advies uit te brengen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2

De machtiging, bedoeld in artikel 1, is niet van toepassing indien de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap besluit dat het advies door de commissie zelf zal worden uitgebracht.

§ 2. Slotbepalingen

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit Commissie AOM

Den Haag, 12 maart 2009

P.F. van der Heijden

voorzitter

A.L.H. de Groot

secretaris