Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Deelregeling HGIS-Cultuurmiddelen voor internationale projecten 2009[Regeling vervallen per 01-01-2017.]

Geldend van 09-04-2009 t/m 31-12-2016

Deelregeling HGIS-Cultuurmiddelen voor internationale projecten 2009

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft naast de bijdragereglement twee deelregelingen opgesteld die per heden ingaan. Hieronder is de deelregeling HGIS-cultuurmiddelen weergegeven. Het Ministerie van OCW heeft per brief met kenmerk DK/I&I/113462 ingestemd met de regeling.

Het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) heeft tot doel om de kwaliteit van architectuur, het ruimtelijk ontwerp en de ruimtelijke inrichting van Nederland te bevorderen, evenals het stimuleren van een voorbeeldige beroepsbeoefening en het wekken van belangstelling hiervoor. Het SfA realiseert dit door incidentele financiële bijdragen aan culturele projecten gericht op bovenvermelde doelstellingen.

De deelregeling HGIS-Cultuurmiddelen is gericht op de internationale profilering van de Nederlandse architectuur en stedenbouw. In 2009 is hiervoor minimaal een bedrag van 270.250 euro beschikbaar. Aanvragen kunnen drie maal per jaar worden ingediend en worden beoordeeld door de Adviescommissie projectsubsidies HGIS.

Voor het aanvragen van een bijdrage dient u gebruik te maken van het aanvraagformulier HGIS-Cultuurmiddelen die door het SfA via de website of per e-mail wordt aangeboden. Aanvragen kunnen worden gedaan door rechtspersonen. De gevraagde bijdrage is maximaal 50.000 euro.

Doel [Vervallen per 01-01-2017]

Het profileren van de Nederlandse architectuur en stedenbouw in het buitenland en het bevorderen van internationale kennisontwikkeling en kennisverspreiding betreffende deze disciplines.

Ondersteuningsmogelijkheden:

Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • Manifestaties zoals tentoonstellingen, symposia, lezingen, debatten, workshops of andere kleinschalige presentaties

  • Publicaties en tijdschriften

  • Audiovisuele producties

  • Onderzoek

  • Jaarprogramma NAi: subsidieplafond € 150.000,–

Criteria [Vervallen per 01-01-2017]

Een project dient:

  • De Nederlandse architectuur en stedenbouw internationaal te profileren en/of Kennisoverdracht over de Nederlandse architectuur en stedenbouw in het buitenland te bevorderen;

  • Innovatief van vorm, inhoud of samenwerking te zijn;

  • Een samenwerking tussen een Nederlandse en buitenlandse organisatie te bewerkstelligen en/of in te houden.

  • Subsidies kunnen niet aangevraagd worden voor landeninzendingen/presentaties van het NAi of DDFA bij biënnales en andere grootschalige manifestaties.

  • Een advies van de Nederlandse ambassade of consulaat dient bij de aanvraag gevoegd te worden.

Indien de commissie prioriteiten moet stellen, zal zij uitgaan van het Internationaal Cultuurbeleid. Hierin zijn een aantal aandachtsgebieden benoemd. Deze zijn ook van toepassing op de Deelregeling HGIS-cultuurmiddelen voor internationale projecten. De volgende landen hebben hierin prioriteit gekregen: culturele hotspots, buurlanden, landen waarmee historische banden zijn, Afrika, mediterrane en Arabische regio, Midden-Europa en Balkan. Tevens krijgt Gemeenschappelijk Cultureel Erfgoed, Cultuur en ontwikkeling en de Europese creatieve industrie extra aandacht.

Bijdragereglement Stimuleringsfonds voor Architectuur [Vervallen per 01-01-2017]

Het SfA kent een Bijdragereglement dat van toepassing is op het aanvragen, beoordelen, verlenen en vaststellen van een financiële bijdrage voor een project. Het Bijdragereglement is ook van toepassing op de verstrekking van een financiële bijdrage in het kader van deze deelregeling. Het Bijdragereglement is te downloaden vanaf www.archfonds.nl.