Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 25-10-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2008 tot het instellen van een retributieregeling met betrekking tot de uitvoering van het programma monitoring kritische stoffen bij varkens (Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008)

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 De retributie, als bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de verordening bedraagt voor be- of verwerkers met totaal aantal slachtingen op jaarbasis van:

  a.

  minder dan 20.000 slachtingen

  :

  € 2.618,-;

  b.

  20.000 tot en met 40.000 slachtingen

  :

  € 3.570,-;

  c.

  40.001 tot en met 60.000 slachtingen

  :

  € 4.522,-;

  d.

  60.001 tot en met 80.000 slachtingen

  :

  € 5.474,-;

  e.

  80.001 tot en met 100.000 slachtingen

  :

  € 6.426,-;

  f.

  100.001 tot en met 500.000 slachtingen

  :

  € 21.658,-;

  g.

  500.001 tot en met 1.000.000 slachtingen

  :

  € 40.460,-;

  h.

  meer dan 1.000.000 slachtingen

  :

  € 53.550,-.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De retributie wordt door de voorzitter vastgesteld en opgelegd door middel van toezending of uitreiking van een retributiefactuur.

 • 2 De retributiefactuur is gedagtekend en bevat ten minste:

  • a. naam en adres van de betalingsplichtige;

  • b. een specificatie of toelichting omtrent de wijze waarop de retributie is berekend, en

  • c. het totaalbedrag van de retributies.

 • 3 De retributie is verschuldigd uiterlijk op de eenentwintigste dag volgend op die waarop zij door of vanwege het productschap in rekening is gebracht.

 • 4 Aan de betalingsplichtige die niet of niet geheel binnen de in het vorige lid gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk diende te zijn verricht ingevolge de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening retributies monitoring kritische stoffen bij varkens (PVV) 2008.

 • 2

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad waarin zij wordt geplaatst.

Zoetermeer, 10 december 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris