Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 03-11-2008 t/m 31-12-2009

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 2 oktober 2008, houdende toekenning van een vacatievergoeding en een vergoeding van reiskosten aan degene die aanwezig is bij vergaderingen van de Nederlandse Oestervereniging met het Productschap Vis in plaats van de Oesteradviescommissie (Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009)

De voorzitter van het Productschap Vis;

Gelet op artikel 6 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

Besluit, namens het bestuur van het Productschap Vis;

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 De leden of plaatsvervangende leden van of namens het bestuur van de Nederlandse Oestervereniging die aanwezig zijn bij vergaderingen met het Productschap Vis of één van zijn bestuursorganen, genieten per bijgewoonde vergadering:

    • a. een vacatievergoeding overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009;

    • b. een vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

  • 2 De betaling van de vergoedingen, bedoeld in het eerste lid, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Verordeningen vergoedingen bestuur, dagelijks bestuur, commissies en werkgroepen van het Productschap Vis 2008-2009.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit IV toekenning vacatievergoeding en vergoeding reis- en verblijfkosten 2008-2009”.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 oktober 2008 en vervalt van rechtswege met ingang van 1 januari 2010.

Rijswijk, 2 oktober 2008

B.J. Odink

voorzitter