Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit beperking openbaarheid archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd [...] van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldend van 02-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 13 maart 2009, nr. DDI/ST/reg. 011/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  313

  2050

  314

  2039

  328

  2042

  340

  2048

  346

  2039

  347

  2039

  1396

  2038

  1397

  2039

  1401

  2050

 • 2 Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar

  Inventarisnummer

  Openbaar met ingang van 1 januari

  1009

  2048

  1730

  2045

  1731

  2048

  1732

  2050

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom:

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

455

2023

1361

2049

1364

2050

1369

2049

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening door de verzoeker van het ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten uit, danwel het publiceren van gegevens uit de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de daarbij behorende bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven

Bijlage 244260.png