Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2014

Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008

Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering,

Gelet op de artikelen 2 en 6 van de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008 en gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens,

Besluit vast te stellen het volgende reglement:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

In dit reglement wordt verstaan onder:

onderneming

:

onderneming waarvoor het bedrijfschap is ingesteld;

ondernemer

:

een natuurlijk of rechtspersoon die een onderneming drijft of gedurende enige periode heeft gedreven;

secretaris

:

secretaris van het bedrijfschap;

verordening

:

Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008;

register

:

het register als bedoeld in artikel 2 van de verordening;

derde

:

persoon, organisatie of instantie buiten het bedrijfschap.

Artikel 2. Doel van het register [Vervallen per 01-01-2015]

Het register van ondernemingen, waarin gegevens van onderneming en ondernemers worden verwerkt, heeft als doel een goede vervulling van de publiekrechtelijke taak door het bedrijfschap.

Artikel 3. Verwerking van gegevens [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1. Voor het verwerken van gegevens is het bestuur verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 • 2. De secretaris verwerkt de gegevens in het register namens het bestuur.

 • 3. De in dit reglement aan de secretaris toebedeelde bevoegdheden verricht hij namens het bestuur. De secretaris kan deze bevoegdheden ondermandateren.

Artikel 4. Soorten van gegevens [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 In het register worden gegevens verwerkt over:

  • a. ondernemingen;

  • b. ondernemers.

 • 2 De gegevens of soorten van gegevens over de onderneming kunnen betreffen:

  • a. naam, adres en plaats van de onderneming;

  • b. overige voor communicatie benodigde gegevens;

  • c. administratieve gegevens;

  • d. gegevens omtrent aanvang, aard en wijze van uitoefening van het bedrijf;

  • e. gegevens omtrent locatie, inrichting en voorzieningen van de onderneming;

  • f. gegevens omtrent werkzame personen;

  • g. financiële gegevens.

 • 3 De gegevens over de ondernemer kunnen betreffen:

  • a. naam, adres, woon- of vestigingsplaats en correspondentieadres;

  • b. geboorte- of vestigingsdatum;

  • c. rechtsvorm;

  • d. administratieve gegevens;

  • e. naam van contactpersonen;

  • f. bankrekeningnummer;

  • g. lidmaatschap van privaatrechtelijke ondernemersorganisaties;

  • h. gegevens omtrent opgelegde en nog op te leggen heffingen.

Artikel 5. Bronnen [Vervallen per 01-01-2015]

De gegevens in het register worden ontleend aan:

Artikel 6. Vaststelling bronformulier [Vervallen per 01-01-2015]

De gegevens op het registratieformulier als bedoeld in artikel 6 van de verordening betreffen de soorten gegevens die worden genoemd in artikel 4, met uitzondering van het derde lid, onder h.

Artikel 7. Verwijdering van gegevens [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De gegevens over personen als bedoeld in artikel 4 worden verwijderd vijf jaar nadat de laatste onderneming waaraan deze personen zijn verbonden is uitgeschreven uit het register.

 • 2 Indien een persoon als bedoeld in het eerste lid een door het bedrijfschap opgelegde heffing of andere vordering nog niet heeft voldaan, worden de gegevens pas verwijderd na voldoening.

Artikel 8. Gegevensverstrekking aan derden [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Gegevens uit het register worden slechts verstrekt aan derden voor zover dit voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met toestemming van de geregistreerde.

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens worden verstrekt:

  • a. ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking;

  • b. aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven en gerechtelijke beroepsinstanties;

  • c. aan personen of instanties met een publiekrechtelijke taak, voor zover zij die gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

 • 3 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kunnen gegevens over ondernemingen, benodigd voor communicatie, verstrekt worden, mits:

  • a. het verzoek tot gegevensverstrekking het doel van de verstrekking vermeldt; én

  • b. het doel van de verstrekking niet in strijd is met de wet, openbare orde en goede zeden; én

  • c. de verstrekking redelijkerwijs in overeenstemming is met het doel van de verstrekking; én

  • d. de levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig geschaad wordt door de verstrekking; én

  • e. de geregistreerde niet verzocht heeft om een verstrekking ten aanzien van zijn gegevens achterwege te laten.

Artikel 9. Kosten [Vervallen per 01-01-2015]

De secretaris kan voor het verstrekken van gegevens uit het register aan derden kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Rechtstreekse toegang [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Medewerkers van het secretariaat van het bedrijfschap hebben rechtstreekse toegang tot gegevens benodigd voor communicatie, gegevens omtrent de aard van het bedrijf en gegevens omtrent het lidmaatschap van privaatrechtelijke werkgeversorganisaties.

 • 2 Medewerkers van het secretariaat van het bedrijfschap hebben rechtstreekse toegang tot de overige gegevens in het register, voor zover van belang voor het vervullen van de taak van het bedrijfschap.

Artikel 11. Kennisname [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris deelt een ieder op schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende persoonsgegevens in het register zijn opgenomen.

 • 2 Indien gegevens zijn opgenomen bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan. Het overzicht bevat informatie over de herkomst van de gegevens.

Artikel 12. Verbetering of aanvulling [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De verzoeker als bedoeld in artikel 11 kan schriftelijk verzoeken de hem betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de registratie onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift in het register voorkomen.

 • 2 De secretaris beslist binnen vier weken op het verzoek als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 13. Mededeling van verstrekking [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De secretaris deelt een verzoeker na een schriftelijk verzoek binnen vier weken mede of hem betreffende gegevens in het voorafgaande jaar uit het register aan derden zijn verstrekt.

 • 2 Indien gegevens zijn verstrekt, doet de secretaris op verzoek binnen vier weken schriftelijk algemene mededeling betreffende de aard van de verstrekte gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn verstrekt.

Artikel 14. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Aan de verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, kan in andere dan schriftelijke vorm worden voldaan, indien daarmee tegemoet gekomen wordt aan een gewichtig belang van de verzoeker.

 • 2 De secretaris stelt de identiteit van de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, deugdelijk vast.

 • 3 Indien de verzoeker, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, jonger is dan zestien jaar of onder curatele staat, wordt zijn wettelijke vertegenwoordiger als verzoeker aangemerkt voor de toepassing van de artikelen 11, 12 en 13.

 • 4 De secretaris kan voor het voldoen aan verzoeken, bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, een bedrag van maximaal € 5,- per onderneming aan de verzoeker in rekening brengen.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Registratieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering 2008 in werking treedt.

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Registratiereglement Bedrijfschap Horeca en Catering 2008.

Zoetermeer, 1 oktober 2008

P.J. Biesheuvel

voorzitter

W. Spaink

secretaris