Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit basisregistraties adressen en gebouwen

Geldend van 02-05-2015 t/m heden

Besluit van 9 maart 2009, houdende regels met betrekking tot de basisregistraties adressen en gebouwen (Besluit basisregistraties adressen en gebouwen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 december 2008, nr. BJZ208111827, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 6, vierde lid, 10, eerste lid, onderdeel a, 17, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 19, derde lid, 28, 37, derde lid, en 42, vierde lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

De Raad van State gehoord (advies van 17 december 2008, nr. W08.08.0518/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 4 maart 2009, nr. BJZ2009015523, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

Artikel 2

De beslissing omtrent de indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

Artikel 3

De beslissing omtrent de vaststelling van een openbare ruimte bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

 • a. de officiële schrijfwijze van de naam van de openbare ruimte;

 • b. de vermelding van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte is gelegen.

Artikel 4

De beslissing omtrent de toekenning van een nummeraanduiding bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval:

 • a. de nummeraanduiding, bestaande uit een huisnummer al dan niet aangevuld met een huisletter of een huisnummertoevoeging;

 • b. de vermelding van de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd;

 • c. de vermelding van de woonplaats waarbinnen het object waaraan de nummeraanduiding wordt toegekend gelegen is, indien die woonplaats afwijkt van de woonplaats waarbinnen de openbare ruimte waaraan de nummeraanduiding is gerelateerd gelegen is.

Artikel 5

De beslissing omtrent de vaststelling van een standplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de standplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.

Artikel 6

De beslissing omtrent de vaststelling van een ligplaats bevat in het belang van een goede registratie in ieder geval de geometrie van de ligplaats, vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven.

Hoofdstuk 2. De registers

Artikel 7

Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het adressenregister aangewezen:

 • a. een beslissing tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • b. een beslissing tot vaststelling van een openbare ruimte, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • c. een beslissing tot toekenning van een nummeraanduiding, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • d. een document waaruit blijkt welke postcode door de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van postcodes is toegekend aan een nummeraanduiding;

 • e. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het adressenregister ingeschreven brondocument, en

 • f. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot:

  • 1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de adressenregistratie opgenomen gegevens, of

  • 2°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de adressenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument.

Artikel 8

Krachtens artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de wet worden als brondocument voor het gebouwenregister aangewezen:

 • a. een beslissing tot verlening van een vergunning of andere publiekrechtelijke toestemming voor het bouwen, veranderen of slopen van een pand of verblijfsobject, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • b. een schriftelijke reactie van een bestuursorgaan naar aanleiding van een melding of kennisgeving waardoor het vereiste van een vergunning of toestemming, bedoeld in onderdeel a, wordt opgeheven;

 • c. een schriftelijke melding of kennisgeving van de aanvang en het gereedkomen van bouw- of sloopwerkzaamheden met betrekking tot een pand of verblijfsobject;

 • d. een beslissing tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 21 of 22 van de Huisvestingswet 2014, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • e. een beslissing tot vaststelling van een standplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • f. een beslissing tot vaststelling van een ligplaats, alsmede de wijziging of intrekking daarvan;

 • g. een document waarin de geometrie van een pand of verblijfsobject is vastgelegd in overeenstemming met de krachtens artikel 17, tweede lid, aanhef en onderdeel a, van de wet gegeven definitie van het desbetreffende gegeven;

 • h. een rechterlijke uitspraak strekkende tot vernietiging, herroeping, intrekking of wijziging van een in het gebouwenregister ingeschreven brondocument, en

 • i. een schriftelijke verklaring van een daartoe aangewezen ambtenaar, strekkende tot:

  • 1°. een ambtshalve correctie van een of meer op grond van een ander brondocument in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens;

  • 2°. een signalering van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een brondocument als bedoeld in de onderdelen a tot en met h, of

  • 3°. een wijziging of opneming in het belang van een goede registratie van een of meer gegevens in de gebouwenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument.

Hoofdstuk 3. De registraties en de landelijke voorziening

Artikel 9

Een in de adressenregistratie of de gebouwenregistratie opgenomen gegeven wordt niet uit de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie verwijderd.

Artikel 10

 • 2 Indien een in de adressenregistratie opgenomen woonplaats of openbare ruimte, respectievelijk een in de gebouwenregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats wordt gesplitst, wordt elk van de aldus ontstane woonplaatsen, openbare ruimten, verblijfsobjecten, standplaatsen of ligplaatsen van een nieuwe identificatiecode voorzien.

 • 3 Indien meer dan één in de adressenregistratie opgenomen woonplaats of openbare ruimte, respectievelijk meer dan één in de gebouwenregistratie opgenomen verblijfsobject, standplaats of ligplaats worden samengevoegd, wordt de aldus ontstane woonplaats of openbare ruimte, het aldus ontstane verblijfsobject, dan wel de aldus ontstane standplaats of ligplaats van een nieuwe identificatiecode voorzien.

Artikel 11

 • 1 Nadat een besluit tot indeling van het grondgebied van de gemeente in een of meer woonplaatsen is genomen, voorziet de Dienst vanuit de landelijke voorziening burgemeester en wethouders op hun verzoek binnen twee werkdagen van een identificatiecode van die woonplaats of woonplaatsen.

Hoofdstuk 4. Wijziging van gegevens

Artikel 12

Hoofdstuk 5. Controle

Artikel 13

De elementen van de controle, bedoeld in artikel 42, eerste lid, van de wet, zijn:

 • a. de in het adressenregister en het gebouwenregister ingeschreven brondocumenten;

 • b. de in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie opgenomen gegevens;

 • c. de wijze waarop de processen ter uitvoering van het bij of krachtens de wet bepaalde zijn georganiseerd;

 • d. de conformiteit en de continuïteit van het gebruikte informatiesysteem.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 14

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basisregistraties adressen en gebouwen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 maart 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vierentwintigste maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin