Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’ s

Geldend van 22-03-2009 t/m heden

Beleidsregel van de minister voor Jeugd en Gezin inzake het niet verstrekken van financiële bijdragen ten behoeve van programma’s van omroepinstellingen

Artikel 1

De Minister voor Jeugd en Gezin verstrekt zonder instemming van de ministerraad geen financiële bijdragen met het oog op de aankoop, totstandkoming dan wel uitzending van een programma als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008, indien een zodanig programma inhoudelijk de behandeling van één of meer onderwerpen op het terrein van Jeugd en Gezin tot onderwerp heeft.

Artikel 2

Deze beleidsregel is niet van toepassing op het verstrekken van financiële bijdragen die voor de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregel zijn verstrekt of toegezegd.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel JG niet verstrekken bijdragen omroepprogramma’s.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet