Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken[Regeling vervallen per 01-07-2010.]

Geldend van 18-03-2009 t/m 30-06-2010

Besluit van 24 februari 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Commissie Budget 40+ wijken (Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 februari 2009, nr. BJZ2009001052, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: Commissie Budget 40+ wijken;

 • b. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2010]

Er is een Commissie Budget 40+ wijken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie heeft tot taak om een rangorde te maken van de ingediende plannen van gemeenten die in aanmerking komen voor gelden uit het Budget 40+ wijken. Hiertoe zal de commissie Onze Minister adviseren over welke ingediende plannen naar haar oordeel kunnen worden gehonoreerd met een bijdrage.

 • 2 Onze Minister kan de commissie ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, bijzondere aanwijzingen geven.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 In de commissie hebben zitting:

  • a. als voorzitter, tevens lid, de heer D. Terpstra;

  • b. als leden:

   • 1. mevrouw M. van Veen;

   • 2. de heer S. van Bodegraven;

   • 3. de heer L. Pouw.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2010]

 • 1 De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen.

 • 2 De leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2010]

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2008. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2010.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken.

Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 februari 2009

Beatrix

DeMinistervoorWonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan

Uitgegeven de zeventiende maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin