Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Financiƫn,

Handelend in overeenstemming met het oordeel van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

  • 2 De tenaamstelling van de baten-lastendienst komt te luiden: P-Direkt.

  • 3 De baten-lastendienst ressorteert onder de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit baten-lastendienst P-Direkt.

Artikel 3

Het Instellingsbesluit tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt van 11 september 2006 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

De

Minister

van Financiƫn,

W.J. Bos