Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009[Regeling vervallen per 01-12-2012.]

Geldend van 19-02-2009 t/m 30-11-2012

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 februari 2009, nr. VGP/VV2908992 houdende regels inzake de zuiverheid van zoetstoffen in levensmiddelen (Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2008/128/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU 2009, L 6), alsmede op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-12-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder richtlijn 2008/128/EG: richtlijn nr. 2008/128/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2008 houdende vaststelling van bijzondere zuiverheidseisen voor kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEU 2009, L 6).

Artikel 2 [Vervallen per 01-12-2012]

Kleurstoffen als bedoeld in artikel 2 van de Warenwetregeling Gebruik van kleurstoffen in levensmiddelen, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan bijlage I van richtlijn 2008/128/EG.

Artikel 3 [Vervallen per 01-12-2012]

Een wijziging van richtlijn 2008/128/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 4 [Vervallen per 01-12-2012]

De Warenwetregeling Zuiverheidseisen van kleurstoffen wordt ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6 [Vervallen per 01-12-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling zuiverheidseisen voor kleurstoffen in levensmiddelen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink