Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden 2009

Geldend van 14-02-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2008, nr. ASEA/2008/32852, houdende de inrichting van de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden, alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden 2009)

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder directie ASEA: de directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden van het ministerie.

§ 2. Organisatie en taken

Artikel 2

De directie ASEA bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels & Regelingen;

 • b. de afdeling Collectieve Sector en Inkomensbeleid;

 • c. het Bureau Bedrijfsvoering.

Artikel 3

Het hoofd van de afdeling Strategie, Arbeidsmarkt en Stelsels & Regelingen is verantwoordelijk voor:

 • a. de ontwikkeling van, advisering over en uitwerking van de algemene kaders van het arbeidsmarktbeleid, wat de analyse van de huidige en verwachte arbeidsmarktsituatie, arbeidsmigratie, de bepaling van de hoofdlijnen van het arbeidsmarktbeleid, en de evaluatie van het arbeidsmarktbeleid omvat, evenals het beleid ten aanzien van arbeidsmarktsegmenten;

 • b. het beleid ten aanzien van scholing, waarbij het gaat om bevordering van de kwaliteit van de beroepsbevolking en het verbeteren van de aansluiting tussen scholing en de arbeidsmarkt;

 • c. het internationale algemeen-economische beleid, in het bijzonder het internationale arbeidsmarktbeleid (Werkgelegenheidscomité, EMCO);

 • d. het niveau van het minimumloon en de koppeling van de uitkeringen daaraan en het beleid met betrekking tot de loonkostenontwikkeling;

 • e. het vanuit een economische invalshoek ondersteunen van beleidstrajecten op het gehele SZW-domein, het verrichten van economische beleidsanalyses en het verkennen van beleidsalternatieven voor bestaande of voorgenomen stelsels en regelingen binnen het SZW-domein;

 • f. het ondersteunen van het beleidsproces van het ministerie door het bevorderen van een goed kennisklimaat, het verrichten en laten verrichten van strategische beleidsanalyses en onderzoek, en het evalueren van de wetenschappelijke onderbouwing van het SZW-beleid;

 • g. de coördinatie van extern onderzoek binnen het directoraat-generaal Werk.

Artikel 4

Het hoofd van de afdeling Collectieve Sector en Inkomensbeleid is verantwoordelijk voor:

 • a. het beleid met betrekking tot de ontwikkelingen in de primaire, secundaire en tertiare inkomenssfeer en de relatie inkomen en werkgelegenheid;

 • b. de zorg voor de inkomenskengetallen (koopkracht, armoedeval, marginale druk) die de effecten van de beleidsmaatregelen en de ontwikkelingen van jaar tot jaar in beeld brengen;

 • c. de coördinatie van de advisering rond budgettaire en ordeningsvraagstukken in de gehele collectieve sector, mede in relatie tot het inkomens- en werkgelegenheidsbeleid, met daarbij bijzondere aandacht voor de overheidsfinanciën en de economische aspecten van premie- en belastingheffing, de gezondheidszorg, en de woningmarkt;

 • d. de analyse van en beleidsadvisering over de economische ontwikkelingen in Nederland;

 • e. de coördinatie van de voorbereiding van vergaderingen van de Raad voor het Sociaal-Economisch en Inkomensbeleid (adjunct-secretariaat RSEIB).

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 5

Aan de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatie eenheid, voor zover het betreft:

 • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

 • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

 • c. verlof van medewerkers;

 • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

Artikel 6

Aan de hoofden van de afdelingen, genoemd in artikel 2, wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het afdoen van informatieve brieven, die betrekking hebben op de taken van de eigen organisatorische eenheid;

 • b. het paraferen van stukken waar de directie ASEA geen voortouw in heeft, met uitzondering van stukken waarvan gelet op het belang daarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat deze door de directeur ASEA afgedaan moeten worden.

Artikel 7

Doorverlening van bevoegdheden is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming van de directeur ASEA.

Artikel 8

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur ASEA worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de plaatsvervangend directeur.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Directie Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsmarkt en Sociaal-Economische Aangelegenheden

,

T.R.P.J. Kroes