Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2009

Geldend van 21-05-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2008, nr. AV/2008/35735, houdende de inrichting van de directie Arbeidsverhoudingen alsmede doorverlening van vertegenwoordigings-bevoegdheden van de directeur Arbeidsverhoudingen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2009)

§ 1. Organisatie en taken directie Arbeidsverhoudingen

Artikel 1

De directie Arbeidsverhoudingen bestaat uit:

 • a. de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie;

 • b. de afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit;

 • c. de afdeling Pensioenbeleid;

 • d. het directiesecretariaat.

Artikel 2

 • 1 Het hoofd van de afdeling Sociale Dialoog en Arbeidsmigratie is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. het systeem van arbeidsvoorwaardenvorming;

  • b. de collectieve arbeidsvoorwaarden met inbegrip van het beleid betreffende het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

  • c. de institutionele vormgeving van arbeidsverhoudingen en de advies- en overlegstructuren op het terrein van arbeidsverhoudingen;

  • d. de bescherming van arbeidsvoorwaarden en het tegengaan van schijnconstructies en arbeidsuitbuiting;

  • e. arbeidsmigratie, waaronder kennismigratie en de toegang tot de arbeidsmarkt van asielzoekers.

Artikel 3

 • 1 Het hoofd van de Afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. het ontwikkelen en het in stand houden van arbeidsrechtelijke bescherming voor werknemers, waaronder:

   • 1°. de inrichting van het ontslagrecht;

   • 2°. het arbeidsrechtelijke regime voor oproepkrachten, tijdelijke werknemers en uitzendkrachten;

   • 3°. de positie van de werknemer bij overgang van onderneming of faillissement;

  • b. de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en van scholing voor werknemers op de arbeidsmarkt;

  • c. de gelijke behandeling bij arbeid en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie voor wat betreft alle gronden;

  • d. werktijdverkorting ex artikel 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945;

  • e. het wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag, met uitzondering van de sociaaleconomische aspecten;

  • f. de Wet op de medische keuringen voor zover het betreft de verantwoordelijkheid van het ministerie;

  • g. het bevorderen van de combinatie van arbeid en zorg;

  • h. de aanpassing van arbeidsduur, aanpassing van arbeidsplaats en aanpassing van arbeidstijden en zelfstandigen zonder personeel;

  • i. het bevorderen van diversiteitsbeleid voor zover dat werknemers betreft.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Arbeidsrecht en Diversiteit is voorts verantwoordelijk voor de coördinatie van internationale aangelegenheden die de directie betreffen.

Artikel 4

 • 1 Het hoofd van de afdeling Pensioenbeleid is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot:

  • a. de wettelijke regelingen op het terrein van de aanvullende pensioenen;

  • b. de verplichtstelling van aanvullende pensioenregelingen;

  • c. de fiscale aspecten van pensioenen.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Pensioenbeleid is voorts verantwoordelijk voor de coördinatie van het departementale ouderenbeleid.

Artikel 5

Het hoofd van het directiesecretariaat geeft leiding aan het directiesecretariaat en is verantwoordelijk voor alle interne processen betreffende de bedrijfsvoering van de directie Arbeidsverhoudingen – waaronder de management-, administratieve-, secretariële-, personele-, en financiële ondersteuning, automatisering, informatievoorziening en huisvesting – en de afstemming met de bedrijfsvoering die centraal voor het gehele ministerie wordt gevoerd.

§ 2. Bevoegdheden

Artikel 6

Bij afwezigheid of verhindering van de directeur Arbeidsverhoudingen worden voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door het afdelingshoofd dat is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

Artikel 7

Aan de hoofden van de afdelingen en het hoofd van het directiesecretariaat wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot:

 • a. het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de personeelsaangelegenheden ten behoeve van de eigen organisatorische eenheid voor zover het betreft:

  • 1°. het opmaken, niet zijnde vaststellen van beoordelingen;

  • 2°. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • 3°. verlof;

  • 4°. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur Arbeidsverhoudingen;

 • b. het afdoen van stukken met uitzondering van stukken waarvan, gelet op het belang daarvan, redelijkerwijs kan worden vermoed, dat deze door de directeur Arbeidsverhoudingen moeten worden afgedaan.

Artikel 8

Het hoofd van het directiesecretariaat is gevolmachtigd tot het verrichten van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen:

 • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het inhuren van uitzendkrachten ten behoeve van de directie Arbeidsverhoudingen na instemming van de directeur-generaal;

 • b. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers van de directie Arbeidsverhoudingen welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan van de directie Arbeidsverhoudingen;

 • c. het afsluiten van koopovereenkomsten met betrekking tot kantoorbenodigdheden, reisbescheiden en waardebonnen ten behoeve van de directie Arbeidsverhoudingen met een waarde van ten hoogste van € 5.000,– per overeenkomst.

Artikel 9

Doorverlening van mandaat, machtiging en volmacht is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur Arbeidsverhoudingen.

§ 3. Slotbepalingen

Artikel 10

 • 1 Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Arbeidsverhoudingen 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2008

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur Arbeidsverhoudingen

,

P.E. van der Poest-Clement