Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling controleprotocol regionale politiekorpsen[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 12-02-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2009, DBC/CWZ/WVOB, nr. 2009-000034754, houdende vaststelling van een protocol voor de controle van de jaarrekening van regionale politiekorpsen (Regeling controleprotocol regionale politiekorpsen)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 5, vierde lid, van het Besluit financiën regionale politiekorpsen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Ten behoeve van de controle van de jaarrekening van de regionale politiekorpsen door de accountant, bedoeld in artikel 19, derde lid, van het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen, wordt het controleprotocol gebruikt dat als bijlage bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling controleprotocol regionale politiekorpsen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Bijlage bij artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

Controleprotocol voor de jaarrekening regionale politiekorpsen [Vervallen per 01-01-2013]

1. Inleiding [Vervallen per 01-01-2013]

1.1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 5 van het Besluit financiën regionale politiekorpsen (hierna: BFRP) regelt de verantwoording door de regionale politiekorpsen van de besteding van rijksbijdragen en overige baten. In het vierde lid van artikel 5 BFRP is bepaald dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) nadere regels kan stellen aan de reikwijdte van de controle, aan het jaarverslag en de jaarrekening en aan de inhoud van de accountantsverklaring voor de politiekorpsen. Het controleprotocol heeft ten doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van de accountantscontrole en de daarvoor te hanteren toleranties.

2. Accountantscontrole [Vervallen per 01-01-2013]

2.1. Algemeen [Vervallen per 01-01-2013]

Het controleprotocol beoogt geen reguliere accountantscontrole voor te schrijven. De accountant stelt vast of de jaarrekening voldoet aan het Besluit comptabele regelgeving regionale politiekorpsen [(hierna: BCRRP) en ingericht is volgens de modellen van de Regeling modellen begroting, meerjarenraming en jaarrekening regionale politiekorpsen. zoals die zijn gewijzigd bij de regeling van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie, van 9 oktober 2007, nr. 2007-390612, (Stcrt. 2007, nr. 204). De accountant rapporteert over de uitkomst van zijn controle door middel van de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Bij het jaarverslag toetst de accountant, voor zover hij dat kan beoordelen, of deze verenigbaar is met de jaarrekening.

Indien de verantwoorde baten en lasten zijn gebaseerd op gegevens van derden dient de regio deze gegevens te controleren. Deze derden dienen op de hoogte te zijn van de eisen die in dit controleprotocol worden gesteld.

De Rijksauditdienst, een onderdeel van het Ministerie van Financiën, ziet toe op de naleving van het controleprotocol. Mede hiervoor dienen de controledossiers zodanig te zijn ingericht dat de Rijksauditdienst op een efficiënte wijze zich een verantwoord oordeel kan vormen over de grondslagen, de uitvoering en de resultaten van de reguliere controle. Het oordeel heeft mede betrekking op bij derden uitgevoerde onderzoeken. De controlewerkzaamheden dienen op een zodanige wijze gedocumenteerd te zijn zodat de Rijksauditdienst aan de hand van het dossier de verrichte controles kan nagaan en de totstandkoming van het oordeel kan toetsen.

De formele basis voor de gesprekken met de controlerende accountants en inzage in de controledossiers zijn de artikelen 43 en 43a van de derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (Stb. 2007, nr. 294).

2.2. Te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties [Vervallen per 01-01-2013]

Voor de strekking van de accountantsverklaring (goedkeurend, met beperking, oordeelonthouding of afkeurend) zijn de volgende toleranties van toepassing:

Soort verklaring >>

Goedkeurend

Met beperking

Oordeelonthouding

Afkeurend

Fouten in de verantwoording (% van de totale rijksbijdrage volgens kapstokmodel)

< 1%

> 1% < 3%

N.v.t.

> 3%

Onzekerheden in de controle (% van de totale rijksbijdrage volgens kapstokmodel)

< 3%

> 3% < 10%

> 10%

N.v.t.

De accountant richt zijn controle zodanig in dat hij met een betrouwbaarheid van 95% de uitspraak kan doen dat in de verantwoording geen onjuistheden voorkomen met een belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties.

Bovenstaande percentages zijn ontleend aan het Handboek Auditing Rijksoverheid (HARo) van het Interdepartementaal Overleg Departementale Auditdiensten (IODAD).

De algemene rapporteringstoleranties zijn gelijk gesteld aan de goedkeuringstoleranties met uitzondering van rechtmatigheidsfouten van € 100.000,– of meer. Deze worden in een tabelvorm in het rapport van bevindingen gespecificeerd. Fouten die de 1%-goedkeuringstolerantiegrens of 3% voor onzekerheden overschrijden, verwerkt de accountant in zijn accountantsverklaring. Tevens vindt een nadere uiteenzetting plaats in het verslag van bevindingen.

2.3. Reikwijdte accountantscontrole rechtmatigheidstoetsing [Vervallen per 01-01-2013]

De accountantscontrole op de rechtmatigheid is beperkt tot het normenkader, opgenomen in paragraaf 4 van deze bijlage.

Dit geldt uitsluitend voor zover de in het normenkader opgenomen bepalingen de uitkomst van de in de jaarrekening opgenomen financiële transacties (baten, lasten en balansmutaties) beïnvloeden.

2.4. Accountantsverklaring [Vervallen per 01-01-2013]

De voorgeschreven controle van de jaarrekening door de accountant is gericht op het afgeven van een oordeel over:

  • de getrouwe weergave van de in of de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de activa en passiva;

  • het rechtmatig tot stand komen van deze baten en lasten en balansmutaties (financiële rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met de begroting en met de regelingen die zijn opgenomen in het bij dit controleprotocol gevoegde normenkader, voor zover deze effect hebben op de baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening);

  • de verenigbaarheid van het jaarverslag met de jaarrekening.

Een geconstateerde overschrijding van de geautoriseerde begroting heeft geen impact op de strekking van de accountantsverklaring.

Bij de formulering van de accountantsverklaring is aangesloten bij de daarvoor geldende voorschriften en bij hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Het NIVRA heeft modelteksten uitgebracht die ook te gebruiken zijn voor de accountantsverklaring bij de jaarrekening van de regionale politiekorpsen. Voor de actuele versie van deze verklaring wordt verwezen naar de betreffende themapagina’s op www.nivra.nl.

In de accountantsverklaring neemt de accountant op dat de controle heeft plaatsgevonden met inachtneming van het controleprotocol en dat de verslaglegging, mits daaraan voldaan is, in overeenstemming is met het BCRRP en de Regeling harmonisatie afschrijvingssystematiek Politie (Regeling HAP).

2.5. Verslag van bevindingen [Vervallen per 01-01-2013]

Het verslag van bevindingen, bedoeld in artikel 14, vijfde lid, van het BCRRP, bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • Jaarrekening: opname tabel fouten en onzekerheden boven de algemene rapportagetolerantie (zie paragraaf 2.2).

  • Financieel Beheer: onderzoeksbevindingen of de administratie en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid. Het gaat daarbij vooral of de beheersorganisatie inzake het financieel beheer een getrouwe en rechtmatige verantwoording kan waarborgen.

  • Aandachtspunten: de accountant geeft zijn onderzoeksbevindingen weer over de in paragraaf 3.1 t/m 3.4 genoemde aandachtspunten.

3. Aandachtspunten [Vervallen per 01-01-2013]

3.1. Bestedingsvoorwaarden [Vervallen per 01-01-2013]

De bestedingsvoorwaarden zijn beschreven in de relevante wet- en regelgeving en specifiekere bepalingen, in de toekenningsbrief of in de (juni of december)circulaires. In de jaarrekening dient de regio de ontvangst en de besteding van een rijksbijdragen op zichtbare wijze op te nemen. Jaarlijks voorziet het Ministerie van BZK de regiokorpsen van een overzicht met de verrichte betalingen en de openstaande voorschotten ultimo van het verslagjaar. Deze overzichten worden aangemaakt vanuit het financieel informatiesysteem van BZK. De nog niet vastgestelde rijksbijdragen betaald in voorgaande jaren staan vermeld in de bijlage bij de vaststellingsbrief.

Werkzaamheden accountant [Vervallen per 01-01-2013]

De accountant geeft aan of bij de besteding van de bijdragen voldaan is aan de voorwaarden. Indien de bestedingsvoorwaarden niet of niet geheel zijn nagekomen, maakt de accountant daarvan melding in zijn verslag van bevindingen en kan, bij overschrijding van de toleranties, van invloed zijn op de strekking van de accountantsverklaring.

3.2. Tijdelijke ouderenregeling [TOR] [Vervallen per 01-01-2013]

De regio’s nemen in de jaarrekening een opgave op van het aantal deelnemers TOR met het totaal aantal maanden dat de deelnemers daarvan gebruik hebben gemaakt. Op basis van deze opgave ontvangen de regio’s de definitieve tegemoetkoming in de kosten van de TOR van € 613,– per maand en de compensatie voor de fiscale strafheffing van € 789,– per maand. Voor elke maand deelname aan de TOR ontvangt de politieregio vanaf 1 januari 2008 per deelnemer een bedrag van € 1.402,–.

Werkzaamheden accountant [Vervallen per 01-01-2013]

De accountant gaat na of de regio in de jaarrekening het aantal deelnemers aan de TOR en het aantal maanden genoten non-activiteit heeft opgenomen. Deze informatie vermeldt de regio in het bestuurlijke model ‘Personeelsinformatie’.

3.3. Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten [Vervallen per 01-01-2013]

Penvoerders Europese aanbestedingen [Vervallen per 01-01-2013]

Europese aanbestedingen worden in toenemende mate landelijk of interregionaal door penvoerders uitgevoerd. In de aanbestedingprocedure zouden fouten gemaakt kunnen zijn die nopen tot een nieuwe aanbesteding of leiden tot claims van benadeelde leveranciers. Daarmee zouden de aankopen op het niet op juiste wijze tot stand gekomen contract als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden. BZK is van mening dat dit een ongewenst effect is van de regelgeving. Daarom is tot het volgende besloten:

  • Bij de controle van de bestedingen bij een korps gaat de accountant bij zijn controle op de rechtmatigheid uit van het contract en de contractgegevens.

  • Bij de penvoerders kan besloten worden tot een nieuwe Europese aanbesteding of de betaling van de claim van benadeelde. In het geval van een claim komt de penvoerder met de accountant overeen hoe deze in de jaarrekening wordt verwerkt.

Werkzaamheden accountant [Vervallen per 01-01-2013]

Indien de accountant constateert dat een opdracht voor werken, leveringen of diensten, die onder regels van de Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (Bao) valt, door de regio niet of verkeerd is toegepast dan handelt hij conform het gestelde in paragraaf 2.2.

3.4. Verantwoording gelden Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) [Vervallen per 01-01-2013]

Beoordeling AO/IC BVOM-gelden [Vervallen per 01-01-2013]

De accountant beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking van de Administratieve Organisatie (AO) rondom de besteding van de BVOM-gelden. Verstrekt in het kader van het Speerpuntenprogramma en de Handhaving Subjectieve Verkeersonveiligheid. De accountant stelt eveneens vast dat in de AO van een korps maatregelen zijn getroffen om de juistheid en volledigheid van de invoergegevens in de geautomatiseerde systemen, genoemd in het toetsingskader, te waarborgen. Het gaat hierbij met name om de naam en unieke PL-code van de medewerkers van het Regionaal Verkeershandhavingsteam.

Controle verantwoording BVOM [Vervallen per 01-01-2013]

De politieregio’s ontvangen de gelden, voor de intensivering van de verkeershandhaving, niet van BZK maar van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie. Door middel van een bijlage bij de jaarrekening legt de politieregio verantwoording af over de besteding van deze bijdrage.

De accountant maakt bij zijn controle gebruik van de vigerende ‘Toetsingskader van Begroting en Verantwoording Verkeersbudget’. De controle op de besteding van de BVOM-gelden en de verantwoording hiervan in de jaarrekening vormt voor de accountant een onderdeel van zijn reguliere controle.

Gezien de beperkte omvang van deze geldstroom bestaat de mogelijkheid dat de BVOM-gelden door het ontbreken van een materieel belang buiten de controle op de jaarrekening vallen. BZK verwacht van de accountant echter dat hij in ieder geval aandacht aan deze post besteedt bij zijn controle op de jaarrekening, ook als deze post niet van materiële betekenis is voor het totale beeld van de jaarrekening. Eventuele bevindingen vermeldt de accountant in zijn verslag van bevindingen.

4. Normenkader [Vervallen per 01-01-2013]

4.1. Regelgeving [Vervallen per 01-01-2013]

4.2. Circulaires en brieven [Vervallen per 01-01-2013]

  • Voor de regio's geldende circulaires over algemene- en bijzondere bijdragen, met name de juni- en decembercirculaires.

  • Voor individuele regio's geldende brieven, waarbij gelden worden toegekend en/of bestedingsvoorwaarden worden gesteld, waaronder brieven aan regio's die onder preventief toezicht zijn gesteld met de goedkeuring van de begroting en de daarop betrekking hebbende wijzigingen, waarbij toestemming is gegeven tot het doen van uitgaven.