Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling bedragen 2008 ex art. 6 Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 10-01-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Financiën tot vaststelling voor 2008 van de bedragen, bedoeld in artikel 6 van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder wet: Wet toezicht accountantsorganisaties.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties wordt vastgesteld op:

  • a. € 17.312 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet welke mede strekt tot het verrichten van wettelijke controles bij organisaties van openbaar belang;

  • b. € 7.598 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, anders dan bedoeld onder a;

  • c. € 9.714 voor de behandeling van een verzoek tot opname van een vermelding als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van de wet in een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet;

  • d. € 2.597 voor de behandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de wet, voor zover het betreft de inbreng van een vergunninghoudende accountantsorganisatie in een andere rechtspersoon zonder wijziging in de organisatiestructuur, werkwijze en activiteiten van de accountantsorganisatie.

 • 2 De bedragen, genoemd in het eerste lid, onderdelen a en b, worden verlaagd met € 100 indien de aanvraag op elektronische wijze geschiedt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling toezichtkosten Wet toezicht accountantsorganisaties.]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 3 Artikel 4 werkt terug tot en met 28 juni 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos