Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verhoging plafonds subsidiëring ex regeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012

Geldend van 09-01-2009 t/m heden

Besluit van de Raad van bestuur van Stichting Nederlands fonds voor Podiumkunsten+ tot verhoging van plafonds voor subsidiëring op grond van de regeling vierjarige subsidies Podiumkunstinstellingen 2009–2012

Artikel 2

Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder c, voor producerende podiumkunstinstellingen in de danssector, wordt verhoogd met een bedrag van € 1,2 miljoen.

Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder d, voor producerende podiumkunstinstellingen in de muziektheatersector, wordt verhoogd met een bedrag van € 600.000.

Het plafond als bedoeld in artikel 3 lid 2 onder e, voor festivals, wordt verhoogd met een bedrag van € 600.000.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 december 2008. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

, Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ d.d. 11 december 2008.

De Raad van Bestuur van Stichting Nederlands fonds voor Podiumkunsten+

,