Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit mandaat en machtiging CKO

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Besluit houdende regels inzake mandaat en machtiging aan het College Kwaliteitsonderzoek (Besluit mandaat en machtiging CKO)

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 21 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek;

Besluit als volgt:

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot het opstellen en sturen van een vragenlijst en het aanwijzen van onderzoekers, ter uitvoering van het bepaalde in de artikelen 4 en 6 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.

Artikel 3

Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten ter uitvoering van:

  • a. het periodiek onderzoek,

  • b. het vervolgonderzoek,

  • c. het thematisch onderzoek, en

  • d. het incidentenonderzoek.

Artikel 4

Het College neemt bij de uitvoering van het mandaat en de machtiging de Beleidsregel Kwaliteitsonderzoek in acht.

Artikel 5

Aan het College wordt mandaat en machtiging verleend om besluiten te nemen en handelingen te verrichten met betrekking tot het verlenen van de accreditatie, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 24 van de Verordening Kwaliteitsonderzoek.

Artikel 6

  • 1 Het College kan voor de in artikelen 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat en machtiging verlenen aan de algemeen directeur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants. Het College kan daarbij bepalen dat nader ondermandaat en machtiging aan onder de algemeen directeur ressorterende functionarissen is toegestaan.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat en machtiging alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk.

Artikel 7

Het krachtens mandaat of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

Het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging CKO.

De

voorzitter van het bestuur

,

J.G.P.M. Helderman