Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening Kwaliteitsonderzoek[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 12-01-2013 t/m 31-12-2013

Verordening Kwaliteitsonderzoek

De ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants,

Gelet op artikel 19 van de Wet op de Registeraccountants;

Stelt de volgende verordening vast:

Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 1 [Vervallen per 04-08-2012]

Hoofdstuk 2. – Algemeen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 2 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 3 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 4 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 6 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 7 [Vervallen per 04-08-2012]

Hoofdstuk 3. – Periodiek onderzoek en vervolgonderzoek [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 8 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 9 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 10 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 11 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 12 [Vervallen per 04-08-2012]

Hoofdstuk 4. – Thematisch onderzoek [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 13 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 14 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 15 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 16 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 17 [Vervallen per 04-08-2012]

Hoofdstuk 5. – Incidentenonderzoek [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 18 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 19 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 20 [Vervallen per 04-08-2012]

Hoofdstuk 6. – College kwaliteitsonderzoek [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 21 [Vervallen per 12-01-2013]

Artikel 22 [Vervallen per 12-01-2013]

Hoofdstuk 7. – Samenwerking [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het bestuur kan de bevoegdheid tot het uitvoeren van het periodiek onderzoek of een vervolgonderzoek bij een accountantskantoor of een accountantsafdeling waar meer Accountants-Administratieconsulenten werkzaam zijn of aan verbonden zijn dan accountants, overdragen aan de instantie die bevoegd is tot het uitvoeren van een soortgelijk onderzoek ten aanzien van Accountants-Administratieconsulenten.

  • 2 Het bestuur treedt in overleg met de NOvAA in geval het voornemens is een incidentenonderzoek uit te voeren bij een accountant die werkzaam is bij of verbonden is aan een accountantskantoor of accountantsafdeling als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 24 [Vervallen per 01-01-2014]

  • 1 Het bestuur kan op verzoek van een organisatie waarbij een accountant, een accountantskantoor of een accountantsafdeling is aangesloten die hun stelsel van kwaliteitsbeheersing onderzoekt, deze organisatie accrediteren.

  • 2 Accreditatie houdt in dat het periodiek en vervolgonderzoek bij het accountantskantoor of de accountantsafdeling welke lid is van een geaccrediteerde organisatie dan wel waarvan de meerderheid van de maatschapsleden, vennoten, partners of hoe ook genaamd lid is van een geaccrediteerde organisatie, namens het bestuur wordt uitgevoerd door de geaccrediteerde organisatie.

  • 3 Een accreditatie wordt verleend indien de aanvrager aantoont dat deze beschikt over een systeem van kwaliteitsborging dat voldoet aan de door of namens het bestuur te stellen eisen, zowel wat betreft opzet als wat betreft werking.

  • 4 Aan de accreditatie worden voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde worden aangevuld of gewijzigd indien het bestuur dat nodig acht voor het voortduren van de accreditatie.

  • 5 De accreditatie geldt voor een periode van drie jaar.

  • 6 Het bestuur kan een accreditatie te allen tijde intrekken.

Hoofdstuk 8. – Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 25 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 26 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 27 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 28 [Vervallen per 04-08-2012]

Artikel 29 [Vervallen per 12-01-2013]

Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2014]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Kwaliteitsonderzoek.

De

ledenvergadering van het Nederlands Instituut van Registeraccountants