Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling verhoging subsidieplafond Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele [...] Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013[Regeling vervallen per 01-01-2010.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 december 2008, nr. WJZ/8199849, tot verhoging van een subsidieplafond voor de Subsidieregeling innoWATOR-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten en tot wijziging van de Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond, krachtens de Subsidieregeling Innowator-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten vastgesteld voor het verlenen van subsidies op grond van artikel 2 van die regeling, wordt verhoogd tot € 5.094.000,–.

Artikel II [Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling EFRO doelstelling 3 programmaperiode 2007–2013.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2010]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2008

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven