Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur

Geldend van 01-01-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 december 2008, nr. TRCJZ/2008/3516, houdende regels voor het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur (Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 168);

Gelet op verordening (EG) nr. 506/2008 van de Commissie van 6 juni 2008 tot wijziging van bijlage IV bij verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 149);

Gelet op verordening (EG) nr. 535/2008 van de Commissie van 13 juni 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 156);

Gelet op de artikelen 13 en 19 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • b. verordening (EG) nr. 708/2007: verordening (EG) nr. 708/2007 van de Raad van de Europese Unie van 11 juni 2007 inzake het gebruik van uitheemse en plaatselijk niet voorkomende soorten in de aquacultuur (PbEU L 168).

Artikel 2

De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 5 van verordening (EG) nr. 708/2007, is de minister.

Artikel 3

  • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 708/2007 kan worden ingediend bij de Directeur Visserij van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 4

De minister houdt een register als bedoeld in artikel 23 van verordening (EG) nr. 708/2007 bij.

Artikel 5

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling gebruik uitheemse en plaatselijk niet-voorkomende soorten in de aquacultuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 december 2008

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg