Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke regeling meerjarig verstrekken subsidie aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers[Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2010 t/m 31-12-2013

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2008, nr. PO&K/O&O/53507, houdende regels voor het meerjarig verstrekken van subsidie aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers (Tijdelijke regeling meerjarig verstrekken subsidie aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Doel Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers [Vervallen per 01-01-2014]

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verstrekt aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers subsidie voor het leveren van een bijdrage aan de bestrijding van onderwijsachterstanden van Molukse jongeren op het gebied van onderwijs en educatie waarbij het de aandacht richt op verbetering van kansen in school en maatschappij en acceptatie in de Nederlandse (school)samenleving.

Artikel 2. Taken Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers [Vervallen per 01-01-2014]

Ter verwezenlijking van het doel, genoemd in artikel 1, heeft het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers de volgende taken:

 • a. ontwikkeling programma’s en materialen voor onderwijs en educatie,

 • b. ontwikkeling en aanbod van scholing,

 • c. verzorgen van voorlichting en adviezen, en

 • d. stimulering, ondersteuning en uitvoering van projecten.

Artikel 3. Subsidie [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers wordt voor een periode van 5 kalenderjaren jaarlijks een subsidie toegekend voor het verwezenlijken van de het in artikel 1 genoemde doel en de in artikel 2 genoemde taken.

 • 2 De subsidie wordt toegekend op basis van een goedgekeurd activiteitenplan met bijbehorende begroting. Het activiteitenplan en de bijbehorende begroting worden ingediend bij OCW voor 1 oktober voorafgaand aan het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3 De subsidie bedraagt voor het jaar 2009 € 664.845,40. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks verhoogd met prijsontwikkeling in de sector primair onderwijs. De subsidie bedraagt:

  • a. voor het jaar 2010 90% van het voor het jaar 2009 vastgestelde geïndexeerde subsidie bedrag;

  • b. voor het jaar 2011 80% van het voor het jaar 2009 vastgestelde geïndexeerde subsidie bedrag;

  • c. voor het jaar 2012 70% van het voor het jaar 2009 vastgestelde geïndexeerde subsidie bedrag;

  • d. voor het jaar 2013 60% van het voor het jaar 2009 vastgestelde geïndexeerde subsidie bedrag.

Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidie wordt verstrekt onder het voorbehoud van goedkeuring van de begroting van OCW door de Staten-Generaal.

 • 2 Voor zover de begrotingswetgever minder middelen beschikbaar stelt, zal overleg plaatsvinden over de uitvoering van activiteiten die binnen het plafond van de wel beschikbare middelen kunnen worden verricht.

Artikel 5. Besteding [Vervallen per 01-01-2014]

De subsidie wordt uitsluitend besteed aan de activiteiten waarvoor zij blijkens de subsidieverlening is bestemd. De subsidie wordt niet aangewend voor het benoemen van nieuw personeel anders dan in verband met een goedgekeurd activiteitenplan. Een en ander laat onverlet de bevoegdheid van het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers om voor eigen rekening en risico personeel te benoemen.

Artikel 6. Subsidievaststelling/verantwoording [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de jaarrekening die binnen 3 maanden na afloop van een kalenderjaar, vergezeld van een accountantsverklaring aan de Dienst Uitvoering Onderwijs wordt verstrekt en van een verslag over de activiteiten.

 • 3 De inrichting van de jaarrekening komt overeen met de inrichting van de begroting voor het desbetreffende jaar en bevat ter vergelijking de cijfers van die begroting.

 • 4 Het verslag van de activiteiten vermeldt de resultaten die per activiteit zijn behaald met de verleende subsidie.

Artikel 7. Intrekking of verlaging subsidieverlening/lagere subsidievaststelling of correctie op subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Zolang de subsidie niet is vastgesteld, kan de subsidie worden ingetrokken of verlaagd als:

  • a. Activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden;

  • b. Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers heeft gehandeld in strijd met de aan de subsidie verbonden verplichtingen of het daaraan verbonden doel;

  • c. Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; of

  • d. De subsidieverlening onjuist was en het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers dit wist of behoorde te weten

 • 2 De in het eerste lid genoemde gronden kunnen eveneens leiden tot een subsidievaststelling op een lager bedrag dan de subsidieverlening. De in het eerste lid, onderdeel d genoemde grond kan leiden tot een correctie op een reeds vastgestelde subsidie tot uiterlijk twee jaren na de subsidievaststelling.

Artikel 8. Informatieplicht [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers verstrekt aan de minister van OCW en de daartoe door hem/haar aangewezen personen gevraagde inlichtingen en draagt ervoor zorg dat volledige inzage wordt verstrekt in de boeken en bescheiden.

 • 2 De voor de subsidie relevante gegevens worden door het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers tenminste 5 jaar bewaard in een inzichtelijke administratie.

Artikel 9. Inwerkingtreding/looptijd [Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op nog niet plaatsgehad hebbende subsidievaststellingen en afrekeningen en op de consequenties die voortvloeien uit beslissingen ter zake van nog niet afgehandelde bezwaren of beroepen.

 • 3 Over een eventuele verlenging van deze regeling vindt overleg plaats met het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers in 2013.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling meerjarig verstrekken subsidie aan het Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma