Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2009[Regeling materieel uitgewerkt per 02-01-2010.][Regeling vervallen per 19-07-2013.]

Geldend van 03-05-2009 t/m 18-07-2013

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 17 oktober 2008 houdende regels voor het opleggen van een heffing ter bevordering van de scholing en vorming van ondernemingsraadsleden (Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2009)

De Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden;

Gehoord de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid;

Besluit:

§ 1. Heffingspercentage [Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 19-07-2013]

Voor 2009 wordt het percentage van de heffing als bedoeld in artikel 46a, derde lid, van de Wet op de ondernemingsraden vastgesteld op 0,012.

§ 2. Inning, afdracht en verantwoording [Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 2 [Vervallen per 19-07-2013]

  • 1 De Rijksbelastingdienst ontvangt van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad een nominatieve opgave van de naar het oordeel van de Bestuurskamer heffingsplichtige ondernemers. De Rijksbelastingdienst doet zo spoedig mogelijk na het verstrijken van elke maand van het jaar 2009 aan de Sociaal-Economische Raad een opgave van het totaal van de in die maand verzonden heffingsaanslagen, alsmede van het totaal van de in die maand ontvangen heffingsbedragen. Tevens doet de Rijksbelastingdienst opgave van de in die maand wegens oninbaarheid afgeboekte heffingsbedragen.

  • 2 Tegelijk met de in het vorige lid bedoelde maandelijkse opgave draagt de Rijksbelastingdienst het gesaldeerde bedrag aan de Sociaal-Economische Raad af.

  • 3 De Rijksbelastingdienst verantwoordt zich in het Beheersverslag over de geleverde prestaties. Het Beheersverslag wordt gecertificeerd door de Auditdienst Financiën. Het Beheersverslag voorzien van een accountantsverklaring wordt ter beschikking gesteld aan de Sociaal-Economische Raad. In het Beheersverslag van de Rijksbelastingdienst wordt ten minste melding gemaakt van de in dat jaar opgelegde heffingsaanslagen, afgeboekte bedragen en de ontvangen heffingsbedragen, gespecificeerd naar dat jaar en de vorige jaren. Voorts wordt in het Beheersverslag de aan de Sociaal-Economische Raad in rekening gebrachte vergoeding vermeld.

§ 3. Slotbepalingen [Vervallen per 19-07-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en in de Staatscourant.

Artikel 4 [Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 30 december 2008, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 5 [Vervallen per 19-07-2013]

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2009.

Den Haag, 17 oktober 2008

A.H.G. Rinnooy Kan

voorzitter

V.C.M. Timmerhuis

algemeen secretaris