Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2009–2012[Regeling vervallen per 01-01-2013.]

Geldend van 06-09-2012 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 16 december 2008, nr. JZ/GJ-2895768, houdende regels voor het tijdelijk subsidiëren van gesloten jeugdzorg (Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2009–2010)

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • bezettingsgraad: de mate waarin de capaciteit is benut voor gesloten jeugdzorg, uitgedrukt in percentage van die capaciteit;

 • capaciteit: vermogen tot verlenen van gesloten jeugdzorg in een accommodatie, uitgedrukt in aantal voltijdsplaatsen op jaarbasis;

 • gesloten jeugdzorg: verblijf van een jeugdige in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg en de gedurende dat verblijf aan die jeugdige verleende jeugdzorg;

 • minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • wet: Wet op de jeugdzorg.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Een subsidie op grond van deze regeling wordt slechts verstrekt voor zover de minister van oordeel is dat de verstrekking past in zijn beleid.

Hoofdstuk II. Instellingssubsidies [Vervallen per 01-01-2013]

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 In de beschikking tot verlening van de instellingssubsidie wordt de capaciteit van de accommodatie voor gesloten jeugdzorg vermeld ten behoeve waarvan de instellingssubsidie wordt verstrekt.

 • 4 De instellingssubsidie wordt slechts verstrekt voor gesloten jeugdzorg in een accommodatie met een aanwijzing als bedoeld in artikel 29k van de wet.

 • 5 De instellingssubsidie wordt per accommodatie verstrekt.

§ 2. Berekeningswijze [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2013]

De instellingssubsidie kan worden verleend tot ten hoogste:

 • a. indien de minister op grond van deze regeling een instellingssubsidie heeft verleend ten behoeve van gesloten jeugdzorg in de desbetreffende accommodatie gedurende het volledige jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt:

  • 1°. indien de instellingssubsidie wordt verleend voor een capaciteit die gelijk is aan de capaciteit waarvoor in het voorafgaande jaar een instellingssubsidie is verleend op grond van deze regeling: het bedrag van de instellingssubsidie die de minister op grond van deze regeling heeft verleend ten behoeve van gesloten jeugdzorg in de desbetreffende accommodatie voor het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verleend;

  • 2°. indien de instellingssubsidie wordt verleend voor een capaciteit die lager is dan de capaciteit waarvoor in het voorafgaande jaar een instellingssubsidie is verleend op grond van deze regeling: het bedrag van de instellingssubsidie die de minister op grond van deze regeling heeft verleend ten behoeve van gesloten jeugdzorg in de desbetreffende accommodatie voor het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verleend, verlaagd naar rato van de verlaging van de capaciteit;

  • 3°. indien de instellingssubsidie wordt verleend voor een capaciteit die hoger is dan de capaciteit waarvoor in het voorafgaande jaar een instellingssubsidie is verleend op grond van deze regeling: het bedrag van de instellingssubsidie die de minister op grond van deze regeling heeft verleend ten behoeve van de gesloten jeugdzorg in de desbetreffende accommodatie voor het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verleend, verhoogd naar rato van de verhoging van de capaciteit;

 • b. indien de minister op grond van deze regeling niet eerder een instellingssubsidie heeft verleend ten behoeve van gesloten jeugdzorg in de desbetreffende accommodatie gedurende het volledige jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt: een bedrag dat de minister voor de desbetreffende accommodatie bepaalt op basis van een door de aanvrager in te dienen begroting en activiteitenplan, tot ten hoogste € 132.000,– per voltijdsplaats op jaarbasis.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan het bedrag van de verleende instellingssubsidie in de loop van het boekjaar bijstellen in verband met de ontwikkeling van het loon- en prijspeil.

 • 2 Met het oog op de toepassing van het eerste lid kan de minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 3 Indien de instellingssubsidie met toepassing van het eerste lid wordt bijgesteld, wordt de bevoorschotting overeenkomstig gewijzigd.

§ 3. Verplichtingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Uiterlijk op elke zevende werkdag van de maand ontvangt de minister van de ontvanger van de instellingssubsidie schriftelijke gegevens met betrekking tot de voorafgaande maand over de capaciteit en de bezetting van de accommodatie waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt.

 • 2 De gegevens betreffen ten minste:

  • a. het aantal beschikbare plaatsen;

  • b. het aantal bezette plaatsen;

  • c. het aantal jeugdigen;

  • d. het aantal jeugdigen dat is in- en uitgestroomd;

  • e. de verblijfsduur per jeugdige.

 • 3 Voor het verstrekken van de gegevens wordt een door de minister vastgesteld formulier gebruikt.

§ 4. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien de bezettingsgraad van de capaciteit waarvoor de instellingssubsidie is verleend lager is dan 90%, wordt de instellingssubsidie lager vastgesteld.

 • 2 De verlaging bedraagt een percentage van de verleende instellingssubsidie dat met de volgende formule wordt berekend: (90% - bezettingsgraad van de capaciteit waarvoor de instellingssubsidie is verleend) * 50%.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2013]

De door de ontvanger van een instellingssubsidie op grond van artikel 9 van de Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2009–2011 opgebouwde egalisatiereserve wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve, bedoeld in artikel 34 van de Kaderregeling VWS-subsidies.

Hoofdstuk III. Projectsubsidies [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan een projectsubsidie verstrekken ten behoeve van het realiseren van een accommodatie voor gesloten jeugdzorg, het in gebruik nemen van een accommodatie voor gesloten jeugdzorg of ten behoeve van de ontwikkeling van de kwaliteit van gesloten jeugdzorg.

 • 2 Een projectsubsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid of een publiekrechtelijke rechtspersoon.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Op verzoek van de ontvanger van de instellingssubsidie kan de minister onder daarbij te bepalen voorwaarden toestaan dat een bepaald deel van de capaciteit van de accommodatie wordt gebruikt voor gesloten jeugdzorg in het kader van trajecten jeugdzorg.

 • 2 Onder een traject jeugdzorg wordt verstaan: een aaneensluitend geheel van jeugdzorg, beginnend met gesloten jeugdzorg en gevolgd door andere vormen van jeugdzorg, dat wordt gecoördineerd door een aanbieder van gesloten jeugdzorg.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2013]

De minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2013 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2009–2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet