Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit verhoging subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname)

Geldend van 31-12-2008 t/m heden

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 november 2008, nr. DWH/MC-860/08, tot verhoging van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname)

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Twinningfaciliteit Nederland-Suriname).]

Artikel II

Uitsluitend de aanvrager aan wie reeds eerder op voet van artikel 2 van het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 15 oktober 2007 subsidie is verleend, kan in aanmerking komen voor subsidie ten laste van het op grond van artikel I verhoogde subsidieplafond. Artikel 3 van het voornoemde besluit is niet van toepassing.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.G. Koenders